Mariestad - medborgarlöfte

Under 2020 kommer polisen och kommunen att ha ett särskilt fokus på ungdomar i riskzon och platser där ungdomar möts.

Polisen och Mariestads kommun kommer att fokusera på ungdomar i riskzon.

Polisen och Mariestads kommun kommer att fokusera på ungdomar i riskzon. Syftet är att tidigt fånga upp ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet och/eller ett narkotika missbruk.

Insatser för att förebygga att ungdomar hamnar i missbruk och kriminalitet

Medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun. Medborgarlöftet ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område. Behoven i medborgarlöftet har identifierats genom medborgardialog, medarbetardialog, erfarenheter, statistik, anmälda brott och i samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommunen.

Problembild

Attityder, värderingar och levnadsmönster har snabbt ändrats sig bland både bland vuxna och unga. Vi behöver skapa oss en bättre uppfattning om rådande samhällsförändringar.

Attityden till droger (alkohol och narkotika) upplevs ha liberaliserats. Tillgängligheten på narkotika är stor och Mariestad är inget undantag. Ökad tillgång och lägre priser riskerar leda till att fler unga hamnar i narkotikamissbruk. Kostnaderna för samhället i form av mänskligt lidande, vård och behandling för missbruk är stora och narkotika genererar också andra brott samt ökar risken att utsättas för brott. Tobak och nikotin kan vara en inkörsport till andra droger. Det finns studier som visar att tobaksanvändare löper större risk att bli alkohol- och narkotikaberoende än den som inte använder tobak.

Det finns också en risk att barn, unga och vuxna utsättas för hedersrelaterat våld och våld i nära relation. Det är inte ett problem som syns i statistiken men mörkertalet kan vara stort.

Vårt löfte till dig

Under 2020 kommer polisen och Mariestads kommun att fortsätta att särskilt fokusera på ungdomar i riskzonen och på platser där ungdomar möts. Ungdomar räknas i detta löfte från 13 år och uppåt. Syftet är att tidigt fånga upp individer som riskerar att dras in i narkotika missbruk och/eller kriminalitet.

Vi lovar att:

 • Polisen kommer utifrån underrättelser och problembild
  genomföra riktade insatser och prioritera lagföring.
 • Parterna ska tillsammans vid minst ett tillfälle informera
  föräldrar och personal som möter ungdomar om hur man
  ser tecken på att någon riskerar hamna i missbruk. Under 2020 är temat för informationen tobak.
 • Kommun och polis ska söka sig till mötesplatser där ungdomar träffas och samverkan ska ske inför större evenemang.
 • Polis och kommun ska besöka platser där det säljs narkotika och identifiera åtgärder i brottsförebyggande syfte.
 • Kommunen ska sprida kunskap om hedersrelaterat våld och våld i nära relation och upplysa om vart den som är drabbad kan vända sig för att få stöd.
 • Kommunen ska utveckla arbetet för dokumentation av otillbörlig affischering, klotter och skadegörelse.

Uppföljning av medborgarlöftet 2019

Polisen har genomfört en rad insatser för att uppfylla medborgarlöftet för 2019.

Under 2019 lovade polisen att särskilt fokusera på ungdomar i riskzon och på platser där ungdomar möts. Syftet är att tidigt fånga upp ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet och/eller narkotika missbruk.

Detta har polisen gjort:

 • 8 riktade insatser utifrån problembild.
 • 38 trygghetsskapande besök i skolan.
 • 11 informationsmöten riktade till personal, elever och föräldrar.
 • Informationsmöte i samverkan mellan polis och tull.
 • Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete på platser där ungdomar vistas, som resecentrum, inom skolan och i samband med A-traktor träffar.

Effekter av polisens arbete

Det är 100 färre anmälda brott 2019 i jämförelse med 2018. Det som kan noteras är att siffror som polisen påverkar, narkotikabrott bland unga har ökat markant sedan 2017. Tre brottskategorier sticker ut negativt och det är våldsbrott, narkotikabrott och trafikbrott.

Det finns ett behov att fortsätta satsningen med fokus att förebygga att ungdomar hamnar i missbruk och kriminalitet. Vi lovar därför inför 2020 fortsätta arbetet och våra insatser.

Följ med hur det går

Invånarna i Mariestad kan följa arbetet genom:

 • Medborgardialoger
 • www.polisen.se/Medborgarloften
 • Facebook: Polisen östra Skaraborg
 • Mariestads kommuns hemsida

 

Helén Benjaminsen

 Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till: 

Helén Benjaminsen
Kommunpolis i Mariestad
Telefon: 114 14
E-post: helen.benjaminsen@polisen.se