Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Markaryd

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att tillsammans kunna verka effektivt i det brottsförebyggande arbetet.

Sedan 2005 har det genomförts ett antal trygghetsmätningar och utifrån resultaten har årliga samverkansavtal tagits fram. Medborgarlöfte är nu en utveckling av dessa samverkansöverenskommelser. Genom medborgarlöftet kan vi (kommun/polis) tillsammans utföra insatser som direkt riktar sig till medborgarnas upplevda trygghet.

Det kan handla om konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten i ett visst område. Medborgarlöfte kommer vara en del av Polismyndighetens styrning, vilket innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med.

Bakgrund / problemområde

Polisens trygghetsmätning från slutet av 2014 visade att invånarna i Markaryds kommun har en oro för att utsättas för brott. Oron var större i Strömsnäsbruk än i övriga kommunen. Detta bekräftades även av de synpunkter som kommunen fick in via medborgarforumet ”Säg vad du tycker!”.

Strömsnäsbruks tätort - Störst oro över att drabbas av egendomsbrott samt oro för att utsättas för brott, när man vistats utomhus kvällstid.

Markaryds tätort och landsbygd - Störst oro över att drabbas av egendomsbrott.

Markaryd och Strömsnäsbruks tätort - Oro över att bilar och mopeder kör för fort.

Lägesbild

Under 2014 skapade några individer ökad allmän oro i norra delen av kommunen, vilket tydligt kunde ses i resultaten av trygghetsmätningen.

Detta resulterade i att polisen och kommunen under januari 2015 påbörjade olika brottsförebyggande insatser för att komma till rätta med problemen.

Vid Polisens senaste trygghetsmätning från slutet av 2015 kunde man se att arbetet påverkat resultatet i rätt riktning men att det fortfarande finns mer att göra.  

Löftet

Markaryds kommun och lokalpolisområde Ljungby avger härmed löfte om att under 2016 fortsätta det påbörjade arbetet för ökad trygghet i kommunen genom:

- att polis prioriterar de områden i kommunen där otryggheten är störst.

- att polis kontinerligt genomför trafikkontroller - hastighet/alkohol/droger.

- att polis prioriterar arbetet mot bostadsinbrott.

att kommunen och polis genomför brottsförbyggande insatser (trygghetsvandringar, grannsamverkansmöten, medborgardialoger, med mera).

- att kommunen gör en trafik- och hastighetsöversyn.

Polisen och Markaryds kommun har ett långsiktigt samarbete för att skapa trygghet i kommunen. Medborgardialoger och framtagandet av medborgarlöften är en del av det trygghetsskapande arbetet.

Uppföljning

Uppföljning kommer att ske halvårsvis.
En utvärdering kommer göras efter årsskiftet 2016/2017.

 

Anders Karlsson
Lokalpolisområdeschef

Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande

 

Dokument

Till toppen