Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte för Melleruds kommun 2018

Medborgarlöftet handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i kommunen upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöfte Mellerud

Polisen och kommunen har fortlöpande under 2017 tagit in synpunkter från kommunens förvaltningar, boende och besökare i kommunen. Detta har varit en hjälp för att göra problembilden tydlig. Utifrån problembilden ska löften ges på en fokuserad inriktning och konkreta aktiviteter. Så arbetade vi under 2017 och så fortsätter vi 2018.

Medborgardialoger har genomförts utifrån frågeställningen Vad anser du att det finns för åtgärder som polisen och kommunen skulle kunna göra för att öka din säkerhet, tillit och trygghet. Utöver medborgardialoger har synpunkter inhämtats från kommunens lokala brottsförebyggande råd (BRÅ) och föreningslivet.

Medborgarlöfte

Polisen och Melleruds kommuns medborgarlöfte innebär fokus på vad som framkommit i medborgardialogerna. Två fokusområden har arbetats fram; Trygghet i offentliga rummet och trafiksäkerhetsarbete. Inom varje område upprättas en aktivitetsplan där kommunen respektive polisen beskriver vad som ska uppnås.

Fokusområden

  • Trygghet i det offentliga rummet
  • Trafiksäkerhetsarbete

Trygghet i det offentliga rummet

Kommunens offentliga rum är platser där människor ska kunna vistas på lika villkor och det är en demokratisk rättighet för alla att kunna röra sig fritt i alla offentliga miljöer. En grundläggande förutsättning för att människor ska vilja vistas i det offentliga rummet är känslan av trygghet. Medborgarna menar att tryggheten i kommunen kan ökas genom ökad polisiär närvaro och kommunala fysiska åtgärder i det offentliga rummet.

Trafiksäkerhetsarbetet

Kommunen och Polisen kommer genom medborgarlöftet samverka och vidta åtgärder gällande trafiksäkerheten och den drogrelaterade brottsligheten på väg.

Åtgärdsplan/Aktivitetsplan

En åtgärdsplan kopplad till medborgarlöftet upprättas i början av 2018. I åtgärdsplanen beskrivs vem som ska göra vad utifrån tillgängliga resurser, motiv och skyldigheter. Samverkan mellan kommun och polis kommer att beskrivas.

Samverkansöverenskommelse

Undertecknandet av Medborgarlöftet 2018 innebär en förlängning av tidigare upprättad samverkansöverenskommelsen och gäller tillsvidare. Syftet med överenskommelsen är att fortlöpande utöka, fördjupa och utveckla samverkan mellan kommunen och polisen i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Välkommen att höra av dig!

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Mellerud är du välkommen att höra av dig till:

Steve Johansson, kommunpolis
Telefon: 010-565 24 40

Relaterad information

Film: Se Mellerudsbor, kommunpolis Steve Johansson Sandén och kommunens folkhälsostrateg Glenn Nordling berätta om arbetet med medborgarlöftet.

Till toppen