Mellerud – medborgarlöften

Medborgarlöftet handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i kommunen upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöfte Mellerud

Medborgarlöftet handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i kommunen upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Polisen och kommunen har fortlöpande under 2018 tagit in synpunkter från kommunens förvaltningar, boende och besökare i kommunen. Detta har varit en hjälp för att göra problembilden tydlig. Utifrån problembilden ska löften ges på en fokuserad inriktning och konkreta aktiviteter.

Medborgardialog har genomförts utifrån frågeställningen Vad anser du att det finns för åtgärder som polisen och kommunen skulle kunna göra för att öka din säkerhet, tillit och trygghet? Utöver medborgardialoger har synpunkter inhämtats från kommunens lokala brottsförebyggande råd (BRÅ).

Medborgarlöfte

Polisen och Melleruds kommuns medborgarlöfte innebär fokus på vad som framkommit i medborgardialogerna. Ett fokusområde har arbetats fram; drogproblematik. En åtgärdsplan upprättas där kommunen respektive polisen beskriver vilka aktiviteter/insatser som ska genomföras under 2019.

Fokusområde

  • Drogproblematik

Åtgärdsplan

En åtgärdsplan kopplad till medborgarlöftet upprättas i början av 2019. I åtgärdsplanen beskrivs vilka aktiviteter som ska utföras och vem som ansvarar för respektive aktivitet. Åtgärdsplanen följs upp fortlöpande under 2019.

Samverkansöverenskommelsen

Undertecknandet av Medborgarlöftet 2019 innebär en förlängning av tidigare upprättad samverkansöverenskommelse och gäller tillsvidare. Syftet med överenskommelsen är att fortlöpande utöka, fördjupa och utveckla samverkan mellan kommunen och polisen i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Välkommen att höra av dig!

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Mellerud är du välkommen att höra av dig till:

Steve Johansson, kommunpolis
Telefon: 010-565 24 40

Relaterad information

Film: Se Mellerudsbor, kommunpolis Steve Johansson Sandén och kommunens folkhälsostrateg Glenn Nordling berätta om arbetet med medborgarlöftet.

Till toppen