Mellerud – medborgarlöften

Medborgarlöftet handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i kommunen upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöfte Mellerud

Polisen och kommunen hämtar fortlöpande in synpunkter från kommunens förvaltningar, boende och besökare i kommunen. Detta är en hjälp för att göra problembilden tydlig. Utifrån problembilden ska sedan löften ges på en fokuserad inriktning och konkreta aktiviteter.

Medborgardialog har genomfört utifrån frågeställningen Vad anser du att det finns för åtgärder som polisen och kommunen skulle kunna göra för att öka din säkerhet, tillit och trygghet? Utöver medborgardialoger har synpunkter inhämtats från kommunens lokala brottsförebyggande råd (BRÅ).

Medborgarlöfte

Medborgarlöftet innebär fokus på vad som framkommit i medborgardialogerna. Fokusområdet för 2019 har varit; droger. Då det under 2019 har skett en omorganisering av det lokala brotts- och trygghetsskapande arbetet i Melleruds kommun, har polisen och kommunen beslutat att detta fokusområde kvarstår 2020. En åtgärdsplan upprättas där kommunen respektive polisen beskriver vilka aktiviteter/insatser som ska genomföras under 2020.

Fokusområde

  • Droger

Åtgärdsplan

En åtgärdsplan kopplad till medborgarlöftet upprättas/revideras i början av 2020. I åtgärdsplanen beskrivs vilka aktiviteter som ska utföras och vem som ansvarar för respektive aktivitet. Åtgärdsplanen följs upp fortlöpande under året.

Samverkansöverenskommelsen

Undertecknandet av Medborgarlöftet 2020 innebär en förlängning av tidigare upprättad samverkansöverenskommelse och gäller tillsvidare. Syftet med överenskommelsen är att fortlöpande utöka, fördjupa och utveckla samverkan mellan kommunen och polisen i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Välkommen att höra av dig!

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Mellerud är du välkommen att höra av dig till:

Steve Johansson, kommunpolis
Telefon: 010-565 24 40

Relaterad information

Film: Se Mellerudsbor, kommunpolis Steve Johansson Sandén och kommunens folkhälsostrateg Glenn Nordling berätta om arbetet med medborgarlöftet.