Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Mora

Ur såväl medborgar- som medarbetardialoger framkommer det att de allmänna parkeringarna vid Noretområdets handelsområde utgör en problematik i Mora kommun. Det framkommer vidare att det särskilt är på kvällar och under helger som problematiken föreligger.

Problembild

Det framkommer en problembild av att det sker mycket busliv av ungdomar på platsen. Detta är även verifierat via statistik i kommunen, då just ofog barn/ungdom är överrepresenterat på detta område.
Ett problem som framkommer i dialogerna är även buskörning och störning av A-traktorer och personbilar på kvällar i området.
Som framkommit ovan sker en stor del av polisens händelserapporter under kvälls- och nattetid på aktuellt område.

Effekt

 • En ökad trygghet för medborgarna genom en tryggare trafiksituation och utemiljö i området.
 • Ge boende möjligheten att få den dygnsvila och sömn de behöver, genom att göra området tystare nattetid.
 • Fånga upp ungdomar i riskzon.

Uppföljning

Arbetet med medborgarlöftet kommer att följas upp och utvärderas för att se om arbetet har haft effekt. En viktig del i uppföljningen kommer att vara dialog med medborgare i området, samt statistisk jämförelse.

Tidsram

Aktiviteterna för detta medborgarlöfte ska påbörjas 2 september och pågå till och med 31 december 2016.

Kommunicering till medborgarna

Medborgarlöftet ska kommuniceras till medborgarna i samband med att det börjar gälla, genom följande kanaler:

 • Gemensamt pressmeddelande och pressträff.
 • Kommunens respektive polisens hemsidor.
 • Notiser på polisens respektive kommunens Facebooksidor.

Medborgarlöften

Polis lovar att

 • genomföra insatser i området, vid minst 4 tillfällen. Detta utöver den vanliga polisverksamheten.
 • utföra hembesök alt. telefonledes kontakta ägare till de fordon, som varit mest aktiva i buslivet i området. Minst 1 kontakt/vecka.
 • förverka alkohol i området regelbundet.
 • arbeta för att nu gällande lagstiftning inom trafikområdet anpassas efter rådande omständigheter, bl.a. vad gäller ordningsbot.

Mora Kommun lovar att

 • via Rosa Huset arbeta för att ungdomar i olika åldrar ska erbjudas passande aktiviteter.
 • revidera nu gällande Lokala ordningsföreskrifter, utifrån bullerperspektivet.
 • via Socialförvaltningen ha fältarbetare i området vid minst 1 helg/månad och högtider.