Munkedal – medborgarlöften

Medborgarlöften är en del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöftet utgår från en kartläggning som lokalpolisområde Västra Fyrbodal tillsammans med Munkedals kommun genomfört under 2018.

Kartläggningen resulterade i att en lokal lägesbild togs fram och prioriterades. Den lokala lägesbilden baserades på anmälda brott, befolkningsstatistik, lokala brottsförebyggande rådets (BRÅ) uppfattning om olika problem i samhället samt polisens operativa underrättelserapporter.

Problemområde

Utvecklad intern samverkan i det trygghetsfrämjande arbetet.
Kartläggningen visar att otryggheten i Munkedals kommun till största del beror på trafikbrott i form av "buskörning", höga hastigheter och "fyllekörningar". Eftersom åtgärderna som togs fram till 2017 för att beivra "buskörning" inte verkar ha fått en effekt ännu bedöms behovet av dessa kvarstå.

En upplevd låg polisnärvaro är ytterligare en orsak till otrygghet eller att människor inte fullt ut känner sig trygga, precis som bristfällig belysning har samma negativa effekt.

Grannsamverkan kan samtidigt konstateras vara en framgångsfaktor för känslan av trygghet.

Medborgarlöfte som kommer att löpa under 2019

Polisen och kommunen ska under 2019 arbeta med att öka tryggheten i Munkedals kommun genom följande åtgärder:

  • Polisen kommer utföra riktade kontroller mot buskörning med EPA-traktorer och bilar i tätorterna i kommunen.
  • Polisen kommer utföra hastighetskontroller på vägar som medborgardialogen för 2016/2017 pekat ut. Kontrollerna kommer att ske på tider och platser som baseras på resultaten från kommunens hastighetsmätningar.
  • Mobila poliskontoret kommer att besöka Hedekas, Dingle och Hällevadsholms tätorter vid några tillfällen utöver det ordinarie besöket i Munkedal varje vecka.
  • Polisen och kommunen kommer att genomföra en trygghetsvandring i Hällevadsholm.
  • Kommunen sammankallar till årligt möte med huvudkontaktombud och kontaktombud per grannsamverkansgrupp för att möjliggöra utveckling av det ideella grannsamverkansarbetet.
  • Kommunen sammankallar, tillsammans med Polisen till årligt uppstartsmöte för nya grannsamverkansområden.

Samordning av trygghetsfrämjande resurser genom arbetsmetoden EST (effektiv samordning för trygghet).

  • Kommunen inför den trygghetsfrämjande arbetsmetoden Effektiv Samordning för Trygghet (EST).
  • Munkedals kommun och Polisen tar varje månad fram en gemensam lägesbild utifrån EST.
  • Munkedals kommun tar två gånger om året fram en kommunikativ lägesbild som görs känd för allmänheten.

Uppföljning och utvärdering

Arbetet med medborgarlöftet kommer att följas upp och utvärderas för att se om arbetet har haft effekt t.ex. genom en uppföljande enkät för medborgardialog samt en granskning av brottsstatistik. Om utvärderingen visar att inte önskad effekt uppnåtts kan medborgarlöftet förlängas. I annat fall tas ett nytt medborgarlöfte fram.

Munkedal 2019-04-12

Film: Tryggt att bo i Munkedal (180405)

Film: Polisens trafiksatsning i Munkedal (180403)

Till toppen