Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Munkedal

Medborgarlöften är en del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöftet utgår från en kartläggning som lokalpolisområde Västra Fyrbodal tillsammans med Munkedals kommun genomfört under 2017.

Kartläggningen resulterade i att en lokal lägesbild togs fram och prioriterades. Den lokala lägesbilden baserades på dialoger med medborgare, lokal trygghetsundersökning, kommunens medarbetarundersökning, dialog med samarbetsparter, polisens medarbetarundersökning, kunskap som polisen och Munkedals kommun har samt aktuell brottsstatistik och lokal drogvaneundersökning.

Problemområde

Kartläggningen visar att otryggheten i Munkedals kommun till största del beror på trafikbrott i form av ”buskörning”, höga hastigheter och ”fyllekörningar”. Eftersom åtgärderna som togs fram till 2017 för att beivra ”buskörning” inte verkar ha fått en effekt ännu bedöms behovet av dessa kvarstå.

En upplevd låg polisnärvaro är ytterligare en orsak till otrygghet eller att människor inte fullt ut känner sig trygga, precis som bristfällig belysning har samma negativa effekt.

Grannsamverkan kan samtidigt konstateras vara en framgångsfaktor för känslan av trygghet.

Medborgarlöfte som kommer att löpa från december 2017 – december 2018:


Polisen och kommunen ska under 2018 arbeta med att öka tryggheten i Munkedals kommun genom följande åtgärder:
• Polisen kommer utföra riktade kontroller mot buskörning med EPA-traktorer och bilar i tätorterna i kommunen.
• Polisen kommer utföra hastighetskontroller på vägar som medborgardialogen för 2016/2017 pekat ut. Kontrollerna kommer att ske på tider och platser som baseras på resultaten från kommunens hastighetsmätningar.
• Mobila poliskontoret kommer att besöka Hedekas, Dingle och Hällevadsholms tätorter vid några tillfällen utöver det ordinarie besöket i Munkedal varje vecka.
• Polisen och kommunen kommer att genomföra en trygghetsvandring i Dingle.
• Kommunen sammankallar till årligt möte med huvudkontaktombud och kontaktombud per grannsamverkansgrupp för att möjliggöra utveckling av det ideella grannsamverkansarbetet.
• Kommunen sammankallar, tillsammans med polisen till årligt uppstartsmöte för nya grannsamverkansområden.

Uppföljning och utvärdering

Arbetet med medborgarlöftet kommer att följas upp och utvärderas för att se om arbetet har haft effekt t.ex. genom en uppföljande enkät för medborgardialog samt en granskning av brottsstatistik. Om utvärderingen visar att inte önskad effekt uppnåtts kan medborgarlöftet förlängas. I annat fall tas ett nytt medborgarlöfte fram.

Film: Tryggt att bo i Munkedal (180405)

Film: Polisens trafiksatsning i Munkedal (180403)

Till toppen