Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Munkfors

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med brottsförebyggande arbete.

Medborgarlöften är en del av polismyndighetens nya styrning och innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med lokalt.

Medborgarlöften är en del av kommunens och polisens samverkansöverenskommelse. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om och som ska ge effekten av ökad trygghet och minskad brottslighet.

Genom medborgarlöften ska medborgar- och medarbetarperspektivet tas tillvara i högre utsträckning för att tydliggöra den lokala lägesbilden.

Lägesbild

Enenkätundersökning från 2014/2015 visade på att man ville ha en mer synlig och närvarande polis i Munkfors samt att man ville att polisen och kommunen skulle fokusera sitt arbete mot droganvändandet bland unga. Någon ny enkätundersökning har inte gjorts sedan dess, men vid samtal med medarbetare inom kommunen och polisen samt av det som framkommit från allmänheten i olika sammanhang, så är det fortsatt det som man vill att polisen och kommunen ska jobbat mot. Lägesbilden idag gör att det ska fortsätta va fokus på att minska droganvändningen bland unga samt att öka tryggheten och välbefinnandet i kommunen.

Medborgarlöftet 2017

Polisen och Munkfors kommun lovar att under två (2) år aktivt och tillsammans jobba för att motverka droganvändningen bland unga samt fokusera på en ökad trygghet och ett välbefinnande för alla i Munkfors.

Följande aktiviteter ska göras för att uppnå detta:

  • Fotpatrullering och kontaktskapande med allmänheten i centrum/ ansvarig polisen

  • ANDT-förebyggande arbete/ ansvariga polisen och kommunen

  • Trygghetsvandring med olika aktörer/ ansvarig kommunen

  • Insatser mot ANDT(Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak)-relaterad brottslighet/ ansvarig polisen

  • Ökad samverkan kring ungdomar i riskzonen/ ansvarig polisen och kommunen


Tidsram

Medborgarlöftet med dess aktiviteter pågår från och med tecknandet av medborgarlöftet och två år framåt

 

Uppföljning

Medborgarlöftets resultat ska årligen följas upp i Folkhälsorådet genom en fortlöpande redovisning av antalet genomförda aktiviteter. En drogvaneundersökning som görs i årskurs 9 vartannat år samt ELSA-undersökning ska tas med i uppföljningen.

Till toppen