Nacka – medborgarlöften

Polisens medborgarlöften i Nacka kommun 2017.

Medborgarlöften är en arbetsmetod som är starkt integrerad med polisens nya styrmodell och den lokala samverkan mellan polis och kommun. Medborgarlöftena har tagits fram i samråd med Nacka kommun och omfattar sex fokusområden. De bygger på information och analys som framkommit i medborgar- och medarbetardialog, trygghetsundersökningar samt brottsstatistik.

Det finns en röd tråd mellan medborgarlöftena, målsättningar för fokusområdena som kommunens brottsförebyggande råd antagit samt den överenskommelse om samverkan som finns mellan lokalpolisområdet Nacka och Nacka kommun.

Medborgarlöften

  • Under året är ett fokusområde ett gott förebyggande arbete mot missbruk av narkotika bland unga. Detta sker genom att genomföra narkotikaföresläsningar för föräldrar- och skolpersonal samt sprida relevant drogförebyggande information till skolor och föräldrar.
  • Dessutom ska ungdomar som är i riskzonen att dras in i radikalisering inom våldsbejakande extremism identifieras. Detta ska göras genom kunskapshöjande utbildning för personal inom skola och fritid i samverkan med myndigheter och civilsamhället.
  • Medborgare inom Nacka kommun ska uppleva att tryggheten i livsmiljön ökar. Polisen ska därför under året öka sin närvaro på platser där medborgare upplever störst otrygghet och kommunen ska genomföra trygghetsvandringar samt beakta trygghet i stadsplaneringen.
  • Genom god samverkan mellan lokala arbetsgrupper, boenden och polis ska grannsamverkan fortsätta implementeras i Nacka kommunområde. Detta för att förebygga inbrott i bostad.
  • Medborgare som blivit utsatta för brott ska få adekvat stöd, skydd och hjälp. Ett förebyggande arbete för att förhindra brott i nära relation ska genomföras i form av fortsatt införande av Huskurage hos bostadsbolagen och inom bostadsrättsföreningarna.
  • Genom hastighetskontroller och informationskampanjer på utvalda gator och vägar ska medelhastigheten sänkas och därmed bidra till en trygg och säker trafikmiljö.

Polisen och kommunen är överens om att tillsammans bedriva ett brottsförebyggande arbete. Utgångspunkten i denna samverkan är att polisen respektive kommunen har sitt ansvar och uppdrag utifrån lagar, regler och styrdokument. Det är genom god samverkan där andra myndigheter och civilsamhället involveras som ett systematiskt arbete för ett tryggt och säkert Nacka kan bedrivas.

Resultatet av arbetet inom fokusområdet kommer att följas upp i kommunens brottsförebyggande råd, vid samverkansmöten mellan polisen och kommunen samt i de arbetsgrupper som finns.

Kommunen har tagit del av polisens medborgarlöften och ser dem som centrala i arbetet för en trygg och säker kommun.

Kontaktpersoner:

Marie Hummer, lokalpolisområdeschef, Nacka polisområde

Mats Bohman, administrativ direktör, Nacka kommun