Nordmaling – medborgarlöften

Polisen och kommunen har tillsammans lyssnat på vad de som bor och verkar i Nordmalings kommun upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att bygga förtroende samt engagera och involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer. Nordmalings kommun har i samverkan med polisen arbetat fram följande medborgarlöften.

Medborgarlöfte 2019-2020

  • Nordmalings kommun och polisen tillsammans med Nordmalingshus lovar att verka för att öka medvetenheten hos våra medborgare gällande våld i nära relationer och på så sätt förhindra och förebygga brott.
  • Nordmalings kommun och polisen lovar att bidra till ökad kunskap hos medarbetare inom respektive verksamhet om hur man kan upptäcka och motverka våld i nära relationer.
  • Polisen lovar att i Nordmalings kommun genomföra minst en trafikkontroll i veckan i snitt över året. Kontrollerna riktas mot drog- och rattfylleri samt hastighetöverträdelser, men också mot buskörning och aggressiv körning.
  • Polisen och kommunen lovar att agera och informera för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter, främst gällande skyddsutrustning, reflexer och belysning.
  • Polisen lovar att i hög utsträckning arbeta underrättelsebaserat med inriktning mot narkotika. Att under året finna och lagföra personer, yngre än 25 år, som inte tidigare varit kända för polisen i narkotikasammanhang.
  • Polisen och kommunen lovar att tillsammans verka för att fler medborgare ska engagera sig genom Grannsamverkan och därigenom bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Nordmalings kommun.
  • Kommunen lovar att fortsätta med fältverksamhet, vilket innebär att personal från fritidsgården på helger åker runt i Nordmaling och letar upp de platser som ungdomarna befinner sig på.
  • Kommunen lovar att avsätta 20 000 kronor för att möjliggöra medfinansiering av drogfria evenemang som anordnas för ungdomar i kommunen.

Digital medborgardialog

Fram till och med den 30 oktober genomförs en digital medborgardialog om trygghet i Nordmalings kommun. Dialogen ska bidra till den lägesbild som ligger till grund för polisens och kommunens samverkan, gemensamma prioriteringar och medborgarlöften.

Till den digitala medborgardialogen i Nordmalings kommun.