Norrtälje – medborgarlöften

Vi arbetar långsiktigt för att Norrtälje ska vara en trygg och säker kommun för alla. Vår gemensamma målsättning återspeglas och omvandlas till nedbrutna mål och aktiviteter i Lokalpolisområde Norrtäljes inriktningsbeslut och i kommunens trygghetspolicy.

För att vi ska vara framgångsrika med att uppnå vår målsättning krävs att vi regelbundet undersöker vilka problembilder/utmaningar som finns i vårt geografiska område. Här är kommunens initiativ med gemensamma arbetsplattformar tillsammans med lokalpolisområdet, näringslivet och kommuninvånarna en framgångsfaktor. Strävan ska vara att ha en gemensam och aktuell lägesbild att utgå från när vi prioriterar och beslutar om olika aktiviteter.

Vårt gemensamma arbete ska följas upp genom medborgardialoger, digitala undersökningar samt genom Polismyndighetens nationella bedömningsmall vilken utfaller i de fyra stadierna: målområde; riskområde; utsatt område och särskilt utsatt område. Lokalpolisområde Norrtälje bedöms i dag som ett målområde och målsättningen är att vi ska ligga kvar där över tid.

Inom ramen för våra gemensamma mål kommer vi under perioden 2019/2020 att särskilt sätta fokus på ungdomar och unga vuxnas problem kring droger och våld i nära relation.

Vi ska:

  • Effektivisera arbetssättet för tidig upptäckt av drogmissbruk och fortsatta insatser mot ungdomar och unga vuxnas droganvändning.
  • Öka medvetenheten kring våld i nära relation och med extra fokus mot ungdomar.
  • Utveckla dialogmöten för att öka invånarnas delaktighet i det brotts- och trygghetsskapande arbetet.