Nykvarn – medborgarlöften

Medborgarlöftena har skapats för att bidra till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Genom medborgarlöftena vill polis och kommun engagera och involvera medborgaren tillsammans med andra aktörer i det lokala samhället.

Situationen idag

Lägesrapport

Tryggheten i centrum med närområde

Medborgarna ska känna sig trygga och säkra i kommunen, då är det viktigt att man upplever just centrum som tryggt. På kvällar, nätter och helger förekommer det att man upplever otrygghet i centrum. Detta tillsammans med en viss skadegörelse och rykten om narkotikaförsäljning har gjort att centrum inte upplevs så trivsamt och tryggt som det skulle kunna vara. Skadegörelse sker främst vid/på kommunala verksamhetslokaler efter att verksamhet avslutad för dagen, vid skolar och förskolor, men även vid privata verksamheter såsom gymnasiet.

Ungdomsproblematik med narkotika, alkohol och tobak

I Nykvarn är det inte svårt att få tillgång till narkotika, framförallt cannabis. En stor andel av brukarna är ungdomar, det är därför viktigt att försvåra drogförsäljning och minska tillgången. Det är också viktigt att tidigt upptäcka missbruk bland ungdomar vare sig det gäller narkotika, alkohol eller tobak. Ungdomar som brukar alkohol och tobak har lättare att falla in i ett narkotikamissbruk.

Öka trafiksäkerheten

Trafiksituationen utanför skolor och förskolor utgör en fara för barnen vid hämtning och lämning. Mopedkörning på gångvägar och i centrum är vanligt förekommande och utgör en risk för olyckor. Vid medborgardialogen framkom även ett önskemål om hastighetskontroller.

Medborgardialoger

Grunden till medborgarlöftena är en lägesrapport och medborgardialoger. I Nykvarn har det under 2017 varit en medborgardialog och trygghetsenkät. Under dialogen fylldes enkäter i angående önskemål om prioritering samt den upplevda tryggheten i området. Polisen och kommunen har även pratat med medborgarna under dialogen för att kunna bilda sig en uppfattning kring vad de som bor i området anser vara det viktigaste att lägga resurser på.

Det framkom, precis som lägesrapporten visar, att medborgarna vill se en satsning kring trygghet i centrum, trafiksäkerhetsarbete och ungdomsproblematik. Vid årets medborgardialog, trygghetsvandringar och trygghetsenkät har det framkonunit att medborgarna vill att kommunen ska satsa på belysningen för att öka trygghetskänslan och trafiksäkerheten.

Medborgarlöften 2019

Tryggheten i centrum med närområde

För att arbeta med att minska den upplevda otryggheten som framkommit i medborgardialoger:

 • kommer kommunen, polisen och Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) vid två tillfällen, ett per termin, att genomföra trygghetsvandringar. Detta för att skapa en samlad lägesbild av de trygga och otrygga platserna i Nykvarns centrum, och vid behov genomföra åtgärder.
 • kommer kommunen att arbeta för en upprustning av befintlig belysning samt en utökning av antalet strategiska belysningspunkter.
 • kommer polisen att fortsätta arbeta relationskapande med både näringsidkare och medborgare. Detta genom att besöka Nykvarns centrum regelbundet.

Ungdomsproblematik med narkotika, alkohol och tobak

För att arbeta med att minska försäljning, tillgång och användning av narkotika, alkohol och tobak:

 • kommer Fritidsfabriken i samverkan med andra aktörer att vid minst tre tillfällen
 • arrangera aktiviteter under riskhelger t.ex. valborg, skolavslutning och halloween
 • kommer Fritidsfabriken leda ett ungdomsråd med syfte att, tillsammans med ungdomarna, planera innehållet i verksamheten.
 • kommer Fritidsfabriken att arrangera riktade aktiviteter vid minst tre tillfällen för att locka fler ungdomar till verksamheten
 • kommer polisen att aktivt arbeta med att upptäcka, förhindra och begränsa narkotikabrott bland ungdomar. Detta genom att bland annat arbeta med närvaro av civilklädd polis.
 • finns det en operativ grupp som består av representanter från Lillhagaskolan, Praktiska gymnasiet, Fritidsfabriken, Socialtjänsten samt Polisen. Gruppen skall träffas två till tre gånger per termin. Syftet med gruppen är att kunna hjälpa ungdomar med problem.

Öka trafiksäkerheten i Nykvarn

För att arbeta med att minska antalet döda och skadade i trafiken:

 • ska kommunen genomföra informationsinsatser i syfte att förbättra trafiksituationen vid förskolor och skolor vid hämtning och lämning.
 • ska kommunen genomföra informationsinsatser för att upplysa medborgarna om det pågående arbetet med utbyggnad av gång- och cykelvägar, i syfte att minska biltrafiken i tätorten.
 • kommer polisen att genomföra trafikkontroller för att öka trafiksäkerheten. Med kontroll avses kontroll av mopeder, hastighetsövervakning, nykterhetskontroll, beteendeövervakning m.m.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Målet med medborgarlöftena är att öka tryggheten, förebygga brott, öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet samt att stärka förtroendet för polisen. Forskning visar att dialog och samverkan med kvalitet mellan polis och lokalsamhälle kan bidra till att öka förtroendet för polisen, ha positiva effekter på upplevd trygghet och leda till minskad brottslighet. Polisen och Nykvarns kommun hoppas kunna uppfylla alla löften och tillsammans med medborgarna skapa ett tryggare samhälle.

Följ med i hur det går!

Vill du vara delaktig eller vill du veta mer gå in på www.polisen.se och www.facebook.com/polisen.sodertalje för mer information. Vid frågor ring 114 14 eller mejla kommunpolissodertalje.regionstockholm@polisen.se.