Nynäshamn – medborgarlöften

För att öka tryggheten och minska brottsligheten i Nynäshamn kommun.

En förutsättning för att arbeta effektivt med trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete är en väl fungerande samverkan mellan polis och kommun. Därför har Nynäshamns kommun, räddningstjänsten och polisen en samverkansöverenskommelse.

Utifrån resultatet av genomförda trygghetsundersökningar och tillfällig statistik har vi tagit fram en gemensam lägesbild kring tryggheten och brottsligheten i Nynäshamns kommun.

Som ett led i att öka tryggheten utformar Lokalpolisen Haninge/Nynäshamn, Nynäshamns kommun och Södertörns Brandförsvarsförbund medborgarlöften tillsammans.

I maj 2020 undertecknade parterna medborgarlöften för 2020. Under året lovar kommunen, räddningstjänsten och Polisen att arbeta för att öka den upplevda tryggheten på utpekade platser som trafikmiljöer, centrumdelar och centrala gångvägar till och från allmänna kommunikationer.

Aktiviteter

  • För att skapa förutsättningar för en god dialog ska polis, räddningstjänst och kommun tillsammans under året möta kommuninvånare och näringsliv under riktade evenemang på centrala platser i de olika kommundelarna.

  • För att förbättra trafikmiljön och minska de upplevda ordningsstörningarna till följd av trafik ska riktade polisinsatser och trafikkontroller genomföras. Ett extra fokus ska läggas på den trafik som belastar/kommer att belasta våra större trafikleder Lv 225 och Rv 73 efter utökningen av hamnverksamheten i Nynäshamn.

  • För att inventera belysning och trasigheter vid gångvägar som leder till och från centrala kommunikationer kommer trygghetsvandringar genomföras med polis, kommun, Stockholms lokaltrafik (SL) och näringsliv.