Öckerö – medborgarlöften

Fokus på trafikproblem. Det är vårt löfte 2017 till dig som bor och verkar i Öckerö kommun.

I en enkätundersökning och i medborgardialoger med Öckeröborna har det framkommit att de flesta känner sig trygga i sin kommun men att trafiken är ett område som behöver uppmärksammas.

Det här lovar vi
För att minska trafikproblemen och därigenom öka tryggheten genomför vi följande aktiviteter under 2017:

  • Minst sex trafikinsatser med olika fokus på fortkörning och vårdslöst trafikbeteende.  (Polis)

  • Trygghetsvandringar med syfte att identifiera möjliga trygghetsåtgärder i den fysiska trafikmiljön och prioritera de särskilt utsatta vägavsnitten. (Kommun & polis)

  • Ökad samverkan med frivilligorganisationer som vill vara med och stötta ett gott trafikbeteende samt en ökad vuxennärvaro i kommunen. (Kommun).

  • Aktivt kunskapshöjande och opinionsbildande arbete tillsammans med föräldrar för ett ökat engagemang för barns och ungdomars trafikkunskap och beteende i trafiken. (Kommun & polis).

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Målen följs upp kontinuerligt genom bland annat medborgardialoger.

  • Minskade trafikproblem
  • Ökad trygghet bland invånarna i kommunen
  • Ökat förtroende för polis och kommun hos invånarna

Trygg i Öckerö kommun

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Öckerö kommun – en långsiktig satsning där polisen, kommunförvaltningen och invånarna samverkar för att öka tryggheten i kommunen utifrån en gemensam lokal lägesbild.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Öckerö kommun? Välkommen att höra av dig till:


 

Arne Forslind
Kontaktman
010-56  550 26

 

Till toppen