Orsa – medborgarlöften

En problembild som uppmärksammas vara närvarande i Orsa kommun och som utgör en otrygghet för medborgarna är trafiken, och främst i form av ett motorrelaterat busliv.

Ur dialogerna framkommer det att det är vanligt förekommande att ungdomar på kvällar och nätter buskör samt skapar störning för allmänheten genom sitt busliv.

Ur dialogerna framkommer upplevelser av att det i allmänhet finns en dålig respekt för hastighetsbegränsningar. Körkortslösa och/eller påverkade förare utgör en stor otrygghet för övriga trafikanter.


Många upplever också en frånvaro av polis. Genom föreslagna löften får vi en ökad upplevd närvaro och kan göra insatser som ger breda genomslag i problemgrupperna.

Effekt

 • En ökad trygghet för medborgarna genom en tryggare trafiksituation och utemiljö i området.
 • Fånga upp ungdomar i riskzon.
 • Fånga upp personer i missbruk.

Uppföljning

Arbetet med medborgarlöftet kommer att följas upp och utvärderas för att se om arbetet har haft effekt. En viktig del i uppföljningen kommer att vara dialog med medborgare i området, samt statistisk jämförelse.

Tidsram

Aktiviteterna för detta medborgarlöfte ska påbörjas 16 september 2016 och pågå till och med mars 2017.

Kommunikation med medborgarna

Medborgarlöftet ska kommuniceras till medborgarna i samband med att det börjar gälla, genom följande kanaler:

 • Gemensamt pressmeddelande och pressträff.
 • Kommunens respektive polisens hemsidor.
 • Notiser på polisens respektive kommunens Facebooksidor.

Medborgarlöften

Polis lovar att:

 • Genomföra utökade trafikkontroller , inkl. hastighet-, beteende- & alkohol-drogkontroller.
 • Utföra trafikinformation för elever på Orsas högstadium. 
 • Genomföra trygghetsvandringar tillsammans med kommun. 

Orsa Kommun lovar att:

 • Se över och åtgärda den fysiska trafikmiljön på prioriterade platser.
 • Se över belysning och miljö för att förbättra den fysiska miljön totalt sett.
 • Fortsatt stöd för och satsning på aktiviteter för barn och unga för att erbjuda dem en meningsfull fritid.