Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Osby kommun 2018

Inledning

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att tillsammans kunna verka effektivt i det brottsförebyggande arbetet. Sedan 2005 har det genomförts trygghetsmätningar och utifrån resultaten har årliga samverkansavtal tagits fram. Medborgarlöften är en utveckling av dessa samverkansöverenskommelser med ett mer tydligt trygghetskapande fokus.

Genom medborgarlöfte ska vi (kommun/polis) tillsammans kunna utföra insatser som direkt riktar sig till medborgarnas upplevda trygghet. Det handlar om aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Medborgarlöfte är en del av Polismyndighetens styrning och innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med.

Bakgrund

Den senaste nationella trygghetsmätningen 2017 som gjordes på uppdrag av polisen visar att invånarna i Osby kommun fortsatt upplever/känner oro för att utsättas för brott. Resultaten har varit liknade vid tidigare mätningar. Oron varierar något beroende på var i kommunen man bor och är betydligt högre när det gäller utomhusstörningar i Osby tätort än på landsbygd.

Lägesbild

Framför allt i Osby tätort är missbrukare ett inslag i gatubilden som inte kan ignoreras och som i sig skapar en otrygghetskänsla vilket ger utslag i trygghetsmätningen. Kringresande kriminella grupperingar som i sina spår för med sig inbrott och stölder skapar i sig också allmän oro såväl på landsbygd som i tätort

Polisen och Osby kommun kommer att under 2018 att fortsätta med olika samverkande brottsförebyggande insatser för att komma till rätta med problemen.

Detta arbete kommer, genom att de anges som ett medborgarlöfte, sätta båda oss aktörer "mer på tå" i avsikt att medborgarna, såväl de i tätort som på landsbygd ska känna ökad tryggheten i hela Osby kommun.

LÖFTET

Osby kommun och lokalpolisområde Ljungby avger härmed löfte om, gemensamma insatser 2018 för att öka tryggheten i kommunen genom:

  • att anordna minst en mellan polis och kommun gemensam öppen medborgardialog kring trygghet i kommunen i syfte att identifiera av invånarna upplevda problemområden.
  • att öka polisär synlighet på såväl landsbygd som i tätort genom bil och fotpatrullering samt trafikkontroller. Det senare med fokus på hastighetskontroller på platser och tider där det ger störst effekt ut ett trafiksäkerhetsperspektiv.
  • att genomföra minst 4 brottsförbyggande insatser/aktiviteter kommunen i syfte att uppdaga och lagföra narkotikamissbruk där ungdomar är en prioriterad målgrupp.
  • att i brottspreventiv samverkan mellan polis och kommun också inkludera lokala aktörer ur civilsamhället och tillsammans och långsiktigt verka för att skapa en miljö för ett fortsatt tryggare Osby.
  • att verka för ökad samverkan mellan kommun och polis inom områdena skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) i syfte att förhindra och minimera ungdomars brottslighet, drogmissbruk och andra riskbeteende.

 

Osby kommun
Marika Bjerstedt Hansen, Kommunstyrelsens ordförande

Polismyndigheten
Anders Karlsson, Chef lokalpolisområde Ljungby

Till toppen