Oskarshamn – medborgarlöften

Lokalt medborgarlöfte i Oskarshamns kommun 2020.

Inledning

Detta medborgarlöfte är en bilaga till en samverkansöverenskommelse mellan Oskarshamns kommun och Lokalpolisområde Västervik, 2020-2023.

Lägesbild

Detta lokala medborgarlöfte har tagits fram i samverkan mellan polisen och kommunen. Den utgår från den fastställda lokala lägesbilden i Oskarshamns kommun. Sammanfattningsvis innehåller den lokala lägesbilden en sammanställning av statistik från polisens anmälningssystem, polisens kriminalunderrättelserapport, trygghetsundersökningar, andra enkätundersökningar, medarbetarsamtal inom polis och kommun och medborgardialog. Utifrån den lokala lägesbilden fastställs en problembild av lokala BRÅ och ligger till grund för medborgarlöftet som blir ett gemensamt dokumenterat åtagande från respektive part.

Problembild

Den fastställda gemensamma problembilden som polisen och Oskarshamns kommun har kommit fram till ger två huvudsakliga fokusområden.

  • Ökad trygghet i både offentlig miljö samt boendemiljö.
  • Trafiksäkerhetsarbete med fokus på hastighet och beteendeövervakning.

Syfte

Syftet med medborgarlöftet är att möta medborgaren i dialog om åtgärder mot de lokala problemen, öka tryggheten i kommunen och öka medborgarens inflytande över åtgärder mot de lokala problemen. Medborgarlöftet ger polisen och kommunen möjlighet att kommunicera ut de åtgärder polisen och kommunen genomför år 2020.

Medborgarlöfte

Lokalpolisområde Västervik skall genom polisen genomföra trafikkontroller på den plats där medborgarna i kommunen påtalat ett trafikproblem. Genom LOTSgruppen (LOkala TrafikSäkerhetsgruppen) önskar medborgaren att polisen skall genomföra hastighetskontroller i Bockara för att öka tryggheten för de boende i samhället. Polisen i Oskarshamn lovar att genomföra minst fem hastighetskontroller i Bockara på LV 37/47.

Polisen i Oskarshamns kommun skall jobba trygghetsskapande i trafiksäkerhetsarbetet genom att fokusera på buskörning på moped och mc. Polisen i Oskarshamn lovar att genomföra minst två mopedkontroller i nära anslutning till Vallhallaskolan, Rödsleskolan eller Kristinebergsskolan.

Polisen i Oskarshamns kommun skall utöka sin synlighet i de kommunala skolorna Vallhallaskolan, Kristinebergskolan, Rödsleskolan samt Oscarsgymnasiet. Polisen i Oskarshamn skall jobba relationsskapande mot elever och personal på skolorna och brottsförebyggande genom att upptäcksrisken för brott kommer att öka i skolmiljön. Polisen i Oskarshamn lovar att närvara på Oscarsgymnasiet vid minst tre tillfällen i samarbete med polisens hundgrupp.

Polisen i Oskarshamn skall jobba brottsförebyggande mot dopningsproblematiken genom att besöka varje gym som har avtal med polisen minst två gånger.

Polisen i Oskarshamn skall jobba trygghetsskapande och skall öka sin synlighet i lokalsamhället genom att öka inlägg på sociala medier. Genom att beskriva vår vardag ökar medborgarens kunskap om polisen och relationen mellan polis och medborgaren stärks.

Polisen lovar att kommunicera ut uppföljning av detta medborgarlöfte och kunna redovisa resultat för medborgarna minst två (2) gånger.

Löftet gäller under året 2020.

Oskarshamn den 27 december 2019

Anders Pleijel
Lokalpolischef LPO Västervik

Andreas Erlandsson
Kommunstyrelsens Ordförande