Oskarshamn – medborgarlöften

Lokalt medborgarlöfte i Oskarshamns kommun 2019-2022

Inledning

Detta medborgarlöfte är en bilaga till en samverkansöverenskommelse mellan Oskarshamns kommun och Lokalpolisområde Västervik, åtgärdsplan 2019-2022.

Lägesbild

Detta lokala medborgarlöfte har tagits fram i samverkan mellan kommunen och polisen genom ett flertal medborgardialoger, medborgarenkäten på Oskarshamns kommuns hemsida och polisens trygghetsmätning. Intervjuer med samverkanspartner, analyser från polisens underrättelseinhämtning och brottsstatistik ligger till grund för bedömningen av en gemensam lägesbild. Utformningen av problembilden ligger till grund för ett gemensamt dokumen­terat åtagande från respektive part.

Problembild

Underlaget för den framtagna gemensamma problembild som Oskarshamns kommun och polisen har kommit fram till är följande
Resultatet av sammantaget informationsunderlag ger två (2) huvudsakliga fo­kusområden.

  • Ökad trygghet i både offentlig miljö samt boendemiljö
  • Trafiksäkerhetsarbete med fokus på hastighet och beteendeövervakning

Syfte

Syftet med detta medborgarlöfte är att tillgodose de önskemål medborgarna framfört i samband med medborgardialoger samt medborgarenkäten.

MEDBORGARLÖFTE

Lokalpolisområde Västervik skall genom polisen kontinuerligt genomföra trafikkontroller på de platser där medborgarna i kommunen påtalat ett trafik­problem. Detta skall ske minst två (2) gånger per år på strategiskt belägna plat­ser.

Kommunens lokala BRÅ i samverkan med Polisen skall två (2) gånger per år utföra trygghetsvandringar i kommunen. Dessa trygghetsvandringar skall mynna ut i en fastställd gemensam lägesbild över områdets problem och en uppföljning i BRÅ's årliga verksamhetsberättelse.

Polisen och Oskarshamns kommun lovar att fortsätta utbilda och främja arbe­tet kring grannsamverkan. Polisen och Oskarshamns kommun skall under minst två (2) tillfällen per år hålla utbildningar för uppstart av grannsamver­kansområden och informera om läget med bostadsinbrott till de personer som ingår i nätverket grannsamverkan.

Polisen skall utöka sin synlighet i lokalsamhället genom att fotpatrullera i krogmiljö och på offentliga platser där det rör sig mycket medborgare, minst en ( 1) gång per vecka.

Polisen och Oskarshamns kommun kommer att arbeta aktivt med tillsyn av krogar och restauranger för efterlevnaden av en ansvarsfull alkoholservering. Polisen skall tillsammans med kommunens alkoholhandläggare minst två (2) gånger per år göra en gemensam krogkontroll.

Polisen lovar att kommunicera ut uppföljning av detta medborgarlöfte och kunna redovisa resultat för medborgarna minst två (2) gånger per år.
Löftet gäller under mandatperioden 2019-2022.

Oskarshamn den 11 januari 2019

Anders Pleijel                                            Andreas Erlandsson
Lokalpolischef i LPO Västervik               Kommunstyrelsens ordförande

Dokument