Österåker – medborgarlöften

Synligare polis och ökad trygghet i det offentliga rummet.

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Medborgarlöften gäller från polis och kommun till medborgare. Lokala medborgarlöften utgår ifrån genomförda medborgar-, medarbetar- och samverkansdialoger samt brottsstatistik där en gemensam lägesbild identifierats i Österåker.

Utgångspunkten för detta löfte är ett polisiärt och kommunalt åtagande.

Situationen idag

Till lokalpolisområde Täby hör fem stycken kommuner:

Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Vid medborgardialoger i Österåkers Kommun under våren 2016 har medborgarna framför allt uttalat en önskan av:

  • En synlig polis för att öka den upplevda tryggheten.
  • Trygghet i offentliga miljöer.

Det här ska vi göra

Arbeta för mer synlig polis och trygghet i offentliga miljöer.
Detta kommer vi att genomföra genom att vi syns i media, på olika evenemang i kommunen, delta i olika samverkansforum riktade inom alla åldersgrupper, genomföra olika informationsinsatser m.m.

  • Lokalpolisområde Täby ska kontinuerligt genomföra rutinmässiga trygghetspatrulleringar med uniformerad synlig personal på utvalada platser och tidpunkter ”hotspots” som upplevs otrygga i respektive kommun.
  •  Kommunen kommer att jobba för att det ska finnas ett ökat antal poliser året om.
  • Kommunen kommer att fortsätta att öka tryggheten i det offentliga rummet. Genom bland annat nattvandring, belysning, siktröjning och andra insatser som kan stärka tryggheten.
  • Kommunen kommer att arbeta för trygga invånare, framförallt arbeta med barn och ungdomars trygghet.

Förväntad effekt

Syftet med detta medborgarlöfte är att tillgodose de önskemål medborgarna framfört i medborgardialogen kopplat till lägesbilden i Österåker.

Genom ovan beskriven åtgärd i kommunen förväntas den upplevda tryggheten att öka på dessa platser som nämnts i medborgardialogen som ”hot spots”.

Uppföljning

Arbetet med medborgarlöftet ska utvärderas kontinuerligt under året och kommer att kommuniceras till medborgarna via bl a kommunens hemsida/sociala medier/lokal media.