Östersund – medborgarlöften

Polisen och Östersunds kommun lovar att arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten utifrån de fokusområden som tillsammans tagits fram för kommunen.

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Medborgarlöftet syftar till att ge medborgarinflytande inom områden som upplevs som viktiga för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Situationen idag

Löftet utgår från en lokal lägesbild som har tagits fram genom underrättelser, medarbetardialoger, medborgardialoger, brottsstatistik samt egen kunskap hos både polisen och kommunen för att identifiera vilka områden som anses som mest prioriterade i Östersunds kommun. 

Följande löften har valts för 2019-2020:

Följande områden har identifierats som viktiga:

  • Våld i offentlig miljö
  • ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) kopplat till ungdomar.
  • Trafiksäkerhet

Polisen och kommunen lovar att arbeta för att minska våld i offentlig miljö.

Målet är att:

  • Minska/ej öka antalet anmälda misshandel och grov misshandel i jämförelse mot 2018 och den faktiska tryggheten ska öka (område definierat i handlingsplan).

Polisen och kommunen lovar att arbeta brottsförebyggande gällande ungdomar/unga kopplat till ANDT.

Målet är att:

  • Färre ungdomar upp till 18 år ska hamna i riskzonen kopplat till ANDT.  

Polisen och kommunen lovar att arbeta för en ökad trafiksäkerhet.

Målet är att:

  • Arbeta för att bidra till att sänka medelhastigheten och öka andelen nyktra förare i trafikmiljön 

En handlingsplan tas fram för respektive löfte, se bilaga. Resultatet kommer att följas upp och redovisas 1 gång per år.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

De gemensamma åtgärderna och de åtgärder som respektive organisation genomför själv ska bidra till en ökad trygghet och minskad brottslighet i Östersunds kommun.