Överkalix – medborgarlöften

Lokalpolisområde Östra Norrbotten och Överkalix kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom följande aktiviteter:

Polisiär närvaro/ tillgänglighet

 • Polisen ska sträva efter att dagligen, i den löpande verksamheten och tillsammans med kommunen, utföra insatser för att upprättähålla tryggheten i samhället. Dessa insatser ska ske genom fotpatrullering eller andra besök på pulika platser, exempelvis skolor, ungdomsgård, ortens företag e t c.
 • Polise och kommun ska vid minst ett tillfälle tillsammans genomföra trygghetsvandringar.
 • Polisen ska genomföra minst en medborgarkontakt i snitt per vecka på utvalda platser under de tider som människor rör sig ute på samhället.

Arbeta mot narkotika

 • Polisen ska under året genomföra minst två riktade insatser i kommunen under året för att förebygga och minska narkotikamissbruk bland ungdomar såväl bland vuxna.
 • Polisen ska, tillsammans med kommunen, genomföra minst två riktade insatser under särskilt förekommande riskkvällar för at tminska alkohol- och narkotikamissbruk i offentliga sammanhang. Detta i samverkan med socialtjänst ohc eller andra samvkeranspartner från kommun eller externt.
 • Polis och kommun ska tillsammans utbilda krögare i att upptäcka drogtecken samt fortsatt arbeta för att upprätthålla ett gemensamt synsätt gällande berusningsnivå på krogen. En utbildning med ortens krögare ska hålla under året.
 • Polis och kommun ska vid minst ett tillfälle utöva gemensam tillsyn på ortens utskänkningsställen.
 • Polis och kommun ska vid minst ett tillfälle utöva gemensam tobakstillsyn på ortens försäljningsställen.
 • Polis och kommun ska genomföra utbildningen "Tillsammans mot nätdroger" för att öka tryggheten för personal hos postombud som hanterar försändelser som kan innehålla droger. Ett samverkansprojekt mellan polis, tull, Länsstyrelsen, kommunen och postombuden.
 • Polisen ska tillsammans med skola, Hälsocentral och kommun (brottsförebyggande gruppen) planera in minst en aktivitetsdag gällande narkotika för föräldrar och ungdomar i årskurs 7. Förebyggande arbete som t ex attityder, lagar och relger samt förståelse för varandra människor emellan.

Trafiksäkerhet

 • Polisen ska genomföra minst fyra trafiksäkerhetsinsatser på särskilda utvalda ställen och tidpunkter i kommunen
 • Öka trafiksäkerheten i hela kommunen genom trafikinsatser under hela året där det finns eller uppstår problem.

 

Målsättning med angivna Medborgarlöften

De angivna aktiviteterna ska sammanfattningsvis bidra till brottsförebyggande och trygghetsskapande effekter.

Genomförande

Arbetet kring medborgardialog och löften, äläggs som en del i befintligt samvkeransavtal/ överenskommelse, mellan lokalpolisområdet Östra Norrbotten och Överkalix kommun. Utifrån medborgarlöftet skall genomförande- och eller handlingsplaner upprättas gemensamt och eller enskilt av ansvariga parter vid behov.

Uppföljning

Sker kontinuerligt i den lokala arbetsgruppen och med rapportering till chefen för lokalpolisområdet, kommunpolisen och kommunledning. En skriftlig sammanställning görs senast 2020-01-31

Till toppen