Övertorneå – medborgarlöften

Lokalpolisområde Östra Norrbotten och Övertorneå kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom följande aktiviteter:

Narkotika

  • Polisen och kommunen skall tillsammans verka för att minska narkotikan och andra droger i Övertorneå kommun
  • Polisen ska genomföra minst två riktade narkotikainsatser i syfte att minska och förebygga alla former av narkotikamissbruk.
  • Polisen, kommunen och andra samverkanspartners skall arrangera utbildningsinsatser gällande aktuella problem.
  • Verka för ett positivt, hållbart klimat på/ i sociala medier och i samverkan ge bred information gällande bedrägerier mm.

Polisiär närvaro/ tillgänglighet/ trafiksäkerhetsarbete

  • Polisen jobbar mot A-traktorer vid två tillfällen.
  • Polisen, kommunen och andra samverkanspartners skall arrangera utbildningsinsatser gällande aktuella problem.
  • Polisen förbättrar sin synlighet i de yttre delarna av kommunen och genomför minst tre riktade trafikinsatser utanför centralorten.

Metod

Genomförande

Arbetet kring medborgardialog och löfte, läggs in som en del i befintligt samverkansavtal/ överenskommelse mellan lokalpolisområde Östra Norrbotten och Övertorneå kommun. Utifrån medborgarlöftet ska genomförande- och eller handlingsplaner upprättas gemensamt av ansvariga parter.

Kommunikation

Övertorneå Kommun och polisen ska tillsammans stärka kommunikationen/ informationen i det förebyggande arbetet. Kan t ex vara i återkommande veckobrev och i sociala medier.

Uppföljning

Sker kontinuerligt i arbetsgruppen och med rapportering till chefen för lokalpolisområdet samt kommunalrådet i Övertorneå. Ofta sker detta via ordförande i lokala BRÅ(brottsförebyggande rådet) i Övertorneå. En skrfitlig sammanställning görs senast under februari 2020.

Till toppen