Oxelösund – medborgarlöften

Medborgarlöfte 2020

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens långsiktiga arbete med att förebygga brott och skapa trygghet. Medborgarlöftet utgår från medborgarnas uppfattning om sin situation och sitt lokalsamhälle samt den lokala lägesbilden som tagits fram av kommunen och polisen.

I de Nationella Trygghetsundersökningarna 2017-2018 framkommer att befolkningen  i Oxelösund har en högre oro än befolkningen i hela riket vad det gäller att utsättas för misshandel. Man har även i större utsträckning avstått från någon aktivitet än befolkningen i riket. 28 % av befolkningen i Oxelösunds kommun oroar sig även mycket/ganska mycket för att utsättas för bostadsinbrott, vilket är högre än befolkningen i övrigt i polisregion Öst. De svarande i den lokala trygghetsmätningen uppfattar överlag Oxelösund som en trygg kommun, men de boende i centrala Oxelösund uppger att det är otryggt att vistas ensam ute under sena kvällar. Därför har polisen och kommunen prioriterat området ”Trygghet och säkerhet i boendemiljö” i vår gemensamma samverkan och handlingsplan.

Att öka den upplevda tryggheten är viktigt av flera anledningar. Forskning har visat att känslor av otrygghet kan påverka människors livskvalité. Känslor av otrygghet kan leda till ökad ohälsa samt förändrat beteende så som att man stannar hemma mera, undviker att röra sig ute på tider och platser som man upplever som osäkra eller undviker vissa typer av människor, väljer att inte åka med kollektivtrafiken med mera.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Polisen och Oxelösunds kommun vill genom våra aktiviteter och genom att arbeta nära och tillsammans med medborgarna, medverka till att öka tryggheten i boende- och utemiljön.

Så här ska vi göra

Polisen och kommunen ska samverka genom att arbeta enligt modellen EST, Effektiv samordning för trygghet, och vidta både kort- och långsiktiga åtgärder utifrån en samlad och aktuell lägesbild.

Effektiv samordning för trygghet (EST) – EST är en arbetsmetod som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention och går ut på att medverkande parter kontinuerligt samlar in information, skapar gemensamma lägesbilder, föreslår och bestämmer om åtgärder, informerar berörda samt genomför och utvärderar insatser.

Följ med i hur det går!

Arbetet med medborgarlöftet går att följa på Polisens och kommunens Facebook. Arbetet följs upp löpande och kommer att redovisas på Polisens och kommunens hemsidor.

Uppföljning Oxelösunds kommun tertial 1-3  2018.pdf

Medborgarlöfte 2018-2019

För att förebygga brott och öka känslan av trygghet i centrala Oxelösund lovar Polisen och Oxelösunds kommun:

  • Att polisen ska genomföra trafikkontroller med inriktning mot nykterhet, hastighet och beteenden
  • Att kommunen ska genomföra trafikmätningar i syfte att identifiera platser för möjliga fysiska åtgärder samt trafikövervakning av polisen
  • Att polisen och kommunen kontinuerligt träffas och tar del av medborgarnas synpunkter, för att väga in dem i det fortsatta arbetet med trygghet och säkerhet
  • Att polisen och kommunen genomför insatser för att minska användandet och förekomsten av alkohol och narkotika
  • Att polisen och kommunen genomför trygghetsvandringar i centrala Oxelösund för att identifiera brister i miljön som kan skapa risker och otrygghet, i syfte att åtgärda dessa

Uppföljning

Det löpande arbetet med medborgarlöftet går att följa på polisens och kommunens Facebook-sidor. Arbetet följs upp tertialvis och kommer att redovisas på polisens och kommunens hemsidor i maj och september 2018 samt under 2019.