Pajala – medborgarlöften

Lokalpolisområde Östra Norrbotten och Pajala kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom följande aktiviteter:

Narkotika

 • Polisen och Pajala kommun genomför kartläggningar enskilt och därefter en dialog. Polis genomför därefter minst två operativa insatser mot narkotikaproblematiken.
 • Polis ska tillsammans med skola, Hälsocentral och kommun (BRÅ) planera in en aktivitetsdag om narkotika för elever och föräldrar i årskurs 7.
 • Polis och kommun ska tillsammans utbilda krögare i att upptäcka drogtecken samt fortsätta arbeta för att upprätthålla ett gemensamt synsätt gällande berusningsnivå på krogen. En utbildning med ortens krögare ska hållas under året om behovet finns.
 • Polis och kommun ska utbilda kommunal personal som jobbar med ungdomar i att upptäcka drogtecken.
 • Polisen genomför minst ett hundsök i skolmiljö.

Polisens tillgänglighet/ synlighet/ våld i offentlig miljö och trafiksäkerhetsarbete

 • Möten mellan polis och representanter från brottsförebyggande rådet (BRÅ) ska planeras in minst en gång varannan månad.
 • Polis och kommun ska vid minst två tillfällen utöva gemensam tillsyn på ortens utskäningsställen. Ett av tillfällena bör vara under Pajala marknad.
 • Polisen ska tillsammans med skola, hälsocentral och  kommun (BRÅ) planera in minst en aktivitetsdag för elever i grundskolan eller gymnasiet kring aktuella samhällsfrågor eller problem.
 • Polis och kommun ska tillsammans finnas tillgängliga vid mins två riskkvällar 2019.
 • Polis och kommun fortsätter att hålla i utbildning med restaurangbranschen (upprätthålla ett fortsatt arbete kring AAS - Ansvarsfull Alkoholservering) under 2019.
 • Polis lovar att utföra minst tre riktade insatser för att upprätthålla trygghet i samhället. Dessa insatser kan ske genom fotpatrullering, besök hos ortens företagare, på skola, asylboenden och ungdomsgård elelr via trafiksäkerhetsarbete i de yttre kommundelarna.

 

Kommunikation och uppföljning

Kommunikation

Pajala kommun och polisen ska tillsammans stärka kommunikationen och informationen i det förebyggande arbetet. Kan t ex vara i återkommande veckobrev och i sociala medier.

Uppföljning

Sker kontinuerligt i den lokala arbetsgruppen med rapportering till chefen för lokalpolisområdet, kommunpolisen och kommunledningen.

En skriftlig sammanställning görs senast 2020-01-31