Ragunda – medborgarlöften

Polisen och Ragunda kommun lovar att arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten utifrån de fokusområden som tillsammans tagits fram för kommunen.

Medborgarlöftet syftar till att ge medborgarinflytande inom områden som upplevs som viktiga för att öka tryggheten och minska brottsIigheten.

Situationen idag

En lägesbild har tagits fram genom underrättelser, medarbetar - och medborgardialoger, brottsstatistik mm, för att identifiera vilka områden som boende i Ragunda kommun anser viktiga.

Följande löften har valts för 2019-2020

Följande områden har identifierats som viktiga:

 • ANDT - ungdomar och vuxna, attityder
 • Trafik - fokus ska vara på rattfyllerier, hastighetsöverträdelser och beteendebrott/ "buskörningar".
 • Ungdomar/unga vuxna - utveckla samverkan mellan skola, socialtjänst, gymnasieskolan) och polisen.
 • Bedrägerier

Det här ska vi göra:

 • Polisen besöker skolor och vid minst 12 tillfällen varje läsår.
 • Polisen och kommunen ska tillsammans medverka vid föräldramöten
  (målgrupp åk 6 - 9, ett tillfälle/skola).
 • Polisen medverkar vid möten för lärare, ett tillfälle per termin.
 • Polisen genomför regelbundna och återkommande trafikkontroller på olika dagar och olika tider vid minst 50 st. tillfällen per år.
 • Information via lokala BRA till pensionärsorganisationen om brott mot äldre - bedrägerier.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Genom de insatser som beskrivs kommer vi tillsammans påverka de områden som identifierats som otrygga och göra dem trygga och därigenom bidra till ett attraktivt boende i Ragunda kommun.
Ragunda kommun skall aktivt medverka till att de saker som kommer upp i Brottsförebyggande rådet också skall rendera till åtgärder från kommunens sida.

Följ med i hur det går!

Arbetet kommer att utvärdeas och följas upp vid samtliga möten vid Brottsförebyggande rådet. Medborgarna kan följa arbetet och resultatet av arbetet med medborgarlöftet på Polisområde Jämtlands Facebook sida samt polisen.se.