Ragunda – medborgarlöften

Polisen och Ragunda kommun lovar att arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten utifrån de fokusområden som tillsammans tagits fram för kommunen.

Polisen och Ragunda kommun lovar att arbeta för

 • att öka trafiksäkerheten
 • att öka tryggheten genom brottsförebyggande arbete mot inbrott
 • att arbeta brottsförebyggande för att ungdomar inte ska hamna i riskbeteenden 

Medborgarlöften är en ny del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Löftet utgår från en lokal kartläggning som har gjorts under hösten 2016. En lägesbild har tagits fram genom underrättelser, medarbetar- och medborgardialoger. Utifrån lägesbilden har fokusområden för medborgarlöften tagits fram och prioriterats.

Fokusområden för Ragunda kommuns medborgarlöften 2017 är trafiksäkerhet och tillgreppsbrott.

Utifrån medborgardialogerna kan man utläsa att medborgarna anser att en synlig polis och tillgänglig polis är det som ska prioriteras i det brottsförebyggande arbetet.

Det här ska vi göra

Utifrån de framtagna fokusområdena samt medborgarnas önskemål om en synligare polis ger polisen och kommunen följande medborgarlöften.

Polisen lovar att i Ragunda kommun arbeta för ökad trafiksäkerhet

Detta gör vi genom att:

 • Genomföra minst 50 trafikkontroller på väg och i terräng, i vältrafikerade miljöer, på vältrafikerade tider och geografiskt utspritt över hela kommunen. Fokus på kontrollerna ska vara hastighet, beteende och alkohol/drognykterhet.
 • Följa upp arbetet SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken), alla som misstänks för rattfylleri eller grovt rattfylleri ska få frågan om de vill ta emot vård/hjälp för att komma tillrätta med sitt missbruk.
 • Skyndsamt kontakta de personer som vill ta emot vård/hjälp. Inom två veckor ska Ragunda Kommuns Individ- och familjeomsorg tagit kontakt med dessa personer.

Polisen och Ragunda kommun lovar att arbeta för ökad trygghet och att förebygga tillgreppsbrott i kommunen.

Detta gör vi genom att:

 • Polisen och kommunen genomför minst 4 gemensamma tillsyner enligt alkohollagen av näringsställen som har serveringstillstånd.
 • Ragunda Kommun erbjuder samtliga tillståndshavare (av serveringstillstånd) och serveringspersonal utbildning i ansvarsfull alkoholservering.
 • Informera om och erbjuda konceptet Grannsamverkan.

Polisen och Ragunda kommun ska arbeta för att ungdomar i kommunen har en trygg miljö

Detta gör vi genom att:

 • Polisen ska besöka skolorna (5 st.) i Ragunda kommun minst 12 gånger.
 • Kommunen ska via skolan främst arbeta förebyggande för att barn och ungdomar ska få en trygg och meningsfull skolgång. Det sker genom att arbeta alkohol- och drogförebyggande, motverka kränkning och diskriminering, motverka hot och våldsamt samt förhindra stölder och förstörelse.

Följ med i hur det går!

Medborgarna kan följa arbetet och resultatet av arbetet med medborgarlöften på Polisområde Jämtlands Facebook-sida samt via polisen.se 

Till toppen