Rättvik – medborgarlöften

Ett medborgarlöfte är en utveckling och förstärkning av samverkansöverenskommelsen. I överenskommelsen finns några fokusområden som polisen och kommunen gemensamt tagit fram. Det har bland annat skett genom så kallade medarbetar/medborgardialoger.

I dialogerna har man tagit reda på vad kommunens medborgare vill att polisen ska prioritera. Statistik samt polisers egna erfarenheter ligger också till grund för de fokusområden som valts ut.

I det lokala brottsförebyggande rådet BRÅ väljs sedan ett fokusområde ut och blir ett medborgarlöfte. Syftet med att teckna Medborgarlöften är att polisen ska komma närmare medborgarna.

Lägesbild

Det som framkommit under de dialoger som genomförts handlar främst om frånvaro av polis samt trafikrelaterad otrygghet. Man vill se fler poliser på gator och torg och vid trafikkontroller. Höga hastigheter på vissa vägavsnitt och kring skolor samt störande körning i bostadsbebyggelse framkallar otrygghet.

Så kallad däckbränning och hög musik är ett stort irritationsmoment för både lokalbefolkningen och turister. Det skapar också otrygghet och kan på sikt påverka besöksnäringen i kommunen.

Polisen lovar att:

  • Öka sin närvaro i Rättviks Kommun genom utökade fordonskontroller (hastighet och nykterhet) dag och kvällstid. Särskild vikt ska läggas vid störande körning i bostadsbebyggelse under kvällar och helgnätter.
  • Föra dialog med de bilburna grupper som rör sig i de centrala delarna under kvällar och nätter.
  • Besöka skolor och under temat ”lag å rätt” informera om regler och attityder i trafiken.

Kommunen lovar att:

  • Genomföra trafikmätningar i syfte att ge underlag till polisen.
  • Göra en förändring i den lokala ordningsstadgan och förbjuda utsändning från högtalaranläggning som uppenbart stör den allmänna ordningen.

Önskade effekter

  • Genom ökad närvaro och synlighet bidra till att människor känner sig tryggare i trafiken och på offentliga platser. Att polisen befinner sig i trafiken gör också att det upptäcks andra saker som enligt dialogerna skapar otrygghet som trafikfarliga bilar, stöld och narkotikabrott m.m.
  • Sänkta medelhastigheter på vägavsnitt som identifierats som otrygga för allmänheten.
  • Minska störande körning i bostadsbebyggelse framförallt under kvällar och nätter.
  • Förändra ungdomars attityd till företeelsen och få en ökad förståelse för att människor i Rättvik kan uppleva otrygghet kopplat till detta.

Dessa effekter ska uppnås genom de löften om åtgärder som polis och kommun tecknar gemensamt.

Tidsram

1 november 2016 - 30 april 2017.

Uppföljning

Arbetet med medborgarlöftet kommer kontinuerligt att följas upp och utvärderas för att se om arbetet har haft effekt. Uppföljningen kommer att ske via förnyade medborgardialoger, medarbetardialoger, analys av statistik samt via BRÅ och arbetsgrupper.

Kommunicering till medborgarna

Hur arbetet med medborgarlöftet fortlöper ska kommuniceras till medborgarna.
Detta kommer att ske via sociala medier, tidningar och genom fortlöpande medborgardialoger.

Nytt medborgarlöfte

Under hösten 2018 kommer ett nytt medborgarlöfte att tecknas.