Säffle – medborgarlöften

Säffle kommun tillsammans med Lokalpolisområde Arvika har i den gemensamma samverkansöverenskommelsen beslutat att arbeta med Medborgarlöften.

Medborgarlöften är en del av polismyndighetens styrmodell och innebär att kommunen och polisen gemensamt ska ta fram aktuella fokusområden som sedan formas till löften. Det är den lokala lägesbilden som är utgångspunkt för polisens lokala mål och grunden till aktuella medborgarlöften. Lägesbilden tas fram genom att båda parter utför medarbetar- samt medborgardialoger. Utöver dialogerna läggs befintlig statistik som tillsammans skapar den aktuella lägesbilden.

Syftet med medborgarlöften är att genom ökad samverkan öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

Lägesbild

Inför 2018 har ingen ny medborgardialog genomförts utan nya löften och aktiviteter har arbetats fram utifrån tidigare material då det finns fler områden att arbeta vidare med. Den dialog som genomfördes inför 2017 visade att: 60 % av de som deltog i dialogerna önskade en mer tillgänglig polis. 26 % önskade mer satsning på utemiljön. Utöver den dialog som genomfördes 2016 har polisen under 2017 vid ett flertal tillfällen uppmärksammats på problem med störningar i samband med bilkörning, vilket tagits med i formuleringen inför 2018.

Medborgarna ger i övrigt tryggheten i Säffle ett högt betyg.

Medborgarlöfte 2018

Polisen tillsammans med Säffle kommun kommer att arbeta för att förbättra trafik- och levnadsmiljönPolisen tillsammans med Säffle kommun kommer fortsätta att arbeta med sin ökade synlighet

Aktiviteter:

Trafik- och levnadsmiljö

Gemensam aktivitet:

  • Polisen tillsammans med Säffle kommun kommer fortsätta trygghetsarbetet och förbättra utemiljön genom att fokusera på gång- och cykelbanor. Arbetet bedrivs genom en gemensam översyn av kommun och polis, därefter enskilda satsningar från respektive aktör. Exempel på satsningar är patrullering, översyn av belysning och buskage.

  • Polisen tillsammans med Säffle kommun kommer att arbeta för att nu gällande lagstiftning inom trafikområdet anpassas till att bättre harmonisera med nutidens förhållanden

Polisiära aktiviteter:

  • Arbeta för att minska problematiken med högtspelande fordon

Förväntad effekt:

Förbättrad trafik- och levnadsmiljö, därigenom även upplevd trygghet

Synlighet

Gemensamma aktiviteter:

  • Polisen tillsammans med kommunen fortsätter att arbeta gemensamt vid marknader

Polisiära aktiviteter:

  • Fortsatt fotpatrullering med uniformerad polis på utvalda platser och tidpunkter så som centrala Säffle, bostadsområden och kransorter.

  • Synligheten ska beaktas i samtliga arbetsuppgifter under året, polisen ska alltså göra sig så synlig som möjligt i de ordinarie arbetsuppgifterna.

Kommunal aktivitet:

  • Kommunen är synlig vid flera tillfällen under året, exempelvis skolavslutning, Säffle marknad och skördefest

Förväntad effekt:

Medborgare upplever en ökad trygghetskänsla genom att polisen och kommunen blir mer tillgängliga för allmänheten

Uppföljning

Arbetet med medborgarlöften kommer kontinuerligt att följas upp och utvärderas. För att möjliggöra uppföljningen av aktiviter kommer en aktivitetsplan att knytas till arbetet. Uppföljning av effekter sker med hjälp av tillgänglig statistik samt erfarenheter från berörd personal.

Kommunikation om resultat sker via lokalmedia, kommunen hemsida och sociala media. Hur arbetet kommuniceras bestäms i framtagen kommunikationsplan.

Medborgarlöftet börjar gälla den 1 januari 2018 fram till dess att ett nytt medborgarlöfte tecknas.