Sök på polisen.se

Sigtuna – medborgarlöften

Polisen och Sigtuna kommun kommer under 2019 särskilt fokusera på att tillsammans öka tryggheten för kommuninvånarna i området runt Valsta centrum och i centrala Märsta.

Medborgarlöften utgår från medborgar-, medarbetar- och samverkansdialoger mellan polisen och kommunen. En gemensam lägesbild har identifierats. Efter en gemensam prioritering och orsaksanalys har en samverkansöverenskommelse undertecknats. Medborgarlöftet är den slutliga produkten vars syfte är att mot medborgarna kommunicera vad polisen och kommunen lovar att göra, inom ramen för sin samverkan.

Lägesbilden

I Sigtuna kommun är det området runt Valsta centrum och vissa centrala delar av Märsta som medborgarna och medarbetarna upplever som mest otryggt och brottsutsatt. Det är främst ungdomar eller unga män i grupp som skapar otrygghet.

Det här ska vi göra

Tillsammans ska polisen och kommunen uppfylla vårt löfte till medborgaren i Sigtuna kommun genom att fortsätta och fördjupa trygghetsskapande åtgärder. Polisen och kommunen kommer under 2019 att prioritera sin närvaro på de utpekade platserna Valsta centrum, delar av Märsta centrum och stationsområdet.

Vi kommer att:

  • Identifiera unga narkotikamissbrukare/säljare på utsatta platser. Prioritera dessa utredningar polisiärt och socialt
  • Gemensamt identifiera brottsfenomen och brottsutsatta områden kontinuerligt genom Effektiv Samordning för Trygghet (EST)
  • Genomföra riktade insatser mot narkotikahandeln på utpekade områden
  • Genomföra riktade insatser mot uppkomna brottsfenomen som påverkar tryggheten
  • Samverka och stötta berörda fastighetsägare för en tryggare miljö
  • Öka synligheten och närvaron med egna resurser och med andra resurser från lokalsamhället

Förväntad effekt

Ökad trygghet med mindre öppen brottslighet.

Uppföljning

Kommuninvånarna kan följa med hur det går via polisens sociala medier och kommunens hemsida.