Simrishamn – medborgarlöften

Medborgarlöfte i Simrishamns kommun för år 2018-2019.

Situationen idag

Detta medborgarlöfte avges gemensamt av polisen och Simrishamns kommun.

I Polisens trygghetsmätning 2017 uppger medborgarna att de största lokala problemen är trafikproblem, framförallt buskörningar, och skadegörelser. Oron för bostadsinbrott har minskat något. Järnvägsstationen upplevs som ett problemområde i tätorten. Kvinnor uttalar en större otrygghet att vistas ute sent på kvällarna än män. I de kontinuerliga medborgardialoger som polis och kommun gör gemensamt framkommer tydliga önskemål om ökad polisnärvaro, insatser mot ungdomars narkotikamissbruk och trafikövervakning. Trygghetsvandringar görs fyra gånger årligen på olika ställen i kommunen. Mörka platser och hastighetsöverträdelser är stora källor till otrygghet. I dialoger med kommunen, skolor, socialtjänst och fritidsgård framkommer en oro över ungdomars narkotikamissbruk, som tenderar att gå ner i åldrarna.

Underlaget för lägesbilden har tagits fram ur polisiära system, trygghetsmätningar, trygghetsvandringar samt medborgar- och medarbetardialoger.

 

Det här ska vi göra

  • I samverkan med skola och socialtjänst verka för att ungdomars narkotikamissbruk minskar. Det ska göras genom samverkansgrupper och besök på skolor. Två möten per termin ska genomföras mellan polis och företrädare för skola och socialtjänst.
  • Verka för en tryggare trafiksituation genom övervakning och kontroller. Polisen ska genomföra tre riktade trafikkontroller vår respektive höst.
  • Kommunen ska arbeta med olika åtgärder för en tryggare trafiksituation. Exempel är arbete med ny cykelplan för prioriterade stråk, information till fastighetsägare att ta bort skymmande växtlighet, fler digitala hastighetsskyltar som påminner om aktuell hastighet samt parkeringsövervakning med prioritering att säkra framkomlighet.
  • Aktivt arbeta förebyggande mot de problem som medborgarna upplever genom att kommunpolisen och kommunens representanter besöker föreningar och andra organisationer kontinuerligt under hela året, att trygghets vandringar genomförs vid fyra tillfällen per år och att polisen använder mobilt poliskontor för besök i de mindre byarna som en del av medborgardialogerna.
  • Aktivt arbeta för att kommuninnevånarna bildar grannsamverkan och använder sig av märk-DNA. Samverkan ska ske med kommunen och försäkringsbolag. Projektet Vaksam ska vara en del av arbetet att förhindra inbrott, öka medvetenheten samt intresset för grannsamverkan och DNA-märkning.
  • Kontinuerlig övervakning på stationsområdet i Simrishamn för att öka tryggheten. Detta ska ske genom kameraövervakning och övervakning och fotpatrullering av polis en gång per vecka.

 

Det här ska vi åstadkomma

Effekterna av löftena ska vara att medborgarna upplever en ökad trygghet och att utsattheten för brott minskar.

 

Följ med i hur det går!  

Återkoppling på arbetet med löftena kommer att förmedlas via lokala tidningar, polisens hemsida (polisen.se/medborgarloften) och lokalpolisområde Ystads sociala medier och Simrishamns kommuns hemsida, minst en gång per kvartal. 

Simrishamn 2018-06-20

 

Mats Cronhag                                           Karl-Erik Olsson
Lokalpolisområdeschef                            Kommunstyrelsens ordförande

Dokument

Till toppen