Skara – medborgarlöften

Polisen bedriver ett långsiktigt arbete där målet är ökad trygghet och minskad brottslighet.

Polisbil utmed landsväg i PO Skaraborg.

Bild: Lars Hedelin

Medborgarlöfte 2020

Medborgarlöftet är en del av lokalpolisområde västra Skaraborgs och Skara kommuns samverkansöverenskommelse om ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Löftet ska utgå från den lokala problembilden som har framkommit via enkätundersökning, medarbetardialog vid polisen samt gemensam kunskap inom polisen och kommunen.

Lägesbild

I de medborgardialoger som gjorts framkommer det att otryggheten i centrum ses som ett problem, bland annat gällande området runt busstationen. Oron för att drabbas av bostadsinbrott är även hög.
Det framkommer även att narkotikaförekomsten i kommunen bidrar till att skapa otrygghet hos invånarna.

Aktiviteter

Det övergripande målet är att öka tryggheten och minska förekomsten av brott. Utifrån de prioriterade problembilderna lovar Skara kommun och lokalpolisområde västra Skaraborg att genomföra följande aktiviteter.

Medborgarlöften

Kommunen lovar

  • Att genomföra temaaktiviteter mot narkotika för elever, personal och vårdnadshavare.
  • Att genomföra trygghetsskapande åtgärder i kommunala plan och gestaltningsprojekt.
  • Att arbeta aktivt för tryggare mötesplatser.

Polisen lovar

  • Att fortsätta med trygghetsskapande patrullering vid områden som framkommer från våra gemensamma lägesbilder i arbetet med EST (Effektiv Samordning för Trygghet).
  • Att arbeta med riktade insatser mot narkotika.

Tillsammans lovar vi

  • Att utveckla arbetet med Grannsamverkan.
  • Att fortsätta arbeta med kontinuerlig kommunikation kring kommunens och polisens brottsförebyggande arbete.

Så uppfyllde polisen sitt löfte 2019

Uppföljning av medborgarlöftet 2019

Elisabeth Oliv är kommunpolis i Skara.

Elisabeth Oliv är kommunpolis i Skara. Kontakta gärna Elisabeth om du har frågor kring medborgarlöftet. Bild: Jan Strannegård

Kontakt 

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till kommunpolis Elisabeth Oliv.  
elisabeth.oliv@polisen.se