Uppföljning av medborgarlöftet år 2018 för Skövde kommun

Polisen lovade att ha närvaro och synlighet i Södra Ryd och särskilt i Södra Ryds centrum.

Polisen har under år 2018 mars-december genomfört 115 aktiviteter totalt i Södra Ryd. Detta har innefattat aktiviteter som exempelvis fotpatruller, trafikkontroller, skolbesök och fritidsgårdsbesök.

Kommunen har ansvarat för att genomföra nattvandringar samt ha trygghetsvärdar:

  • Under 2018 har timanställd personal i Skövde kommun tillsammans med Svenska kyrkan försökt rekrytera frivilliga från civilsamhället att delta i kvälls/nattvandringar i Södra Ryd. Natt/kvällsvandring har genomförts sista fredagen i varje månad samt ytterligare några gånger. Under hösten har det varit svårt att rekrytera nya frivilliga. Vår personal har idogt arbetat på och det har under november och december gått lite lättare med rekrytering. De kommunala natt/kvällsvandrarna har också deltagit/stöttat i de arrangemang som anordnats i Ryd såsom Skadevi Cup, Öppet Hus, Vinterkalaset och fotbollscupen Respekt och kärlek.
  • 2017 aug till 2019 jan har Skövde kommun haft fyra trygghetsvärdar. Effekterna har varit i det stora positiva medan en återgång skett i slutet då vi inte hade finansiering att fortsätta med det i obruten form. Inom någon månad eller två kommer vi troligen ha utvärderat ev fortsättning och dess form. Trygghetsvärdarna har befunnit sig till ca 90 % av tiden i Ryd och har i flera fall medverkat direkt till trygghetsskapande insatser likväl som vuxennärvaro. Insatsen har kostat ca 1,6 mnkr och mycket erfarenheter har dragits av densamma. Trygghetsvärdarna har haft mest kontakt med Nyeport och Flamman.

Skövde kommun, polisen, Balder AB, Skövdebostäder och Hyresgästföreningen lovade att tillsammans erbjuda uppstart till Grannsamverkan.

  • I samverkan har fastighetsägare, Hyresgästföreningen, polisen och Skövde kommun träffat boende i Södra Ryd för att starta upp Grannsamverkan.
    Balder AB och Hyresgästföreningen hade en trivselkväll för sina hyresgäster där bla information om Grannsamverkan lämnades ut. Områdespolisen i Skövde deltog. Skövdebostäder har haft två gårdsträffar under hösten där områdespolisen i Skövde deltagit. Information till de boende om Grannsamverkan har lämnats.
    En utbildningskväll anordnades för att bilda grannsamverkansföreningar. Samtliga aktörer deltog i denna kväll. Huvudkontaktombuden för Grannsamverkan i Skövde utbildade föreningarna. Detta har sedan följts upp och ett antal nya grannsamverkansgrupper har bildats.

Uppstart av Grannsamverkan i kv Stenelidsvägen och Nyckelpigevägen 114 hushåll
Kv Trollsländan (Barkvägen), 91 hushåll, beräknas klart under januari.
Fast Balder Barkvägen, 288 lgh, delar av lägenheter beräknas klart under januari.
Fast Skövdebost Spånvägen, 320 lgh, beräknas klart under januari.

Sammanfattning

Läget i Ryd nu: God uppslutning i Grannsamverkan, kvar att bearbeta är brf Fjärilen på Barkvägen. På sikt kanske vi i framtiden kan få igång Timmervägen när övriga kommit igång.

Alla insatser som har gjorts för att leva upp till medborgarlöftet har varit viktiga, men måste vara återkommande om de ska få effekter som är långsiktiga. Att hålla i och att hålla ut krävs i allt trygghetsskapande arbete. Det finns ett stort behov av vuxennärvaro på kvälls- och nattetid i Ryds centrum. I dagsläget finns inga medel för 2019 att timanställa koordinatorer till nattvandringen.

Till toppen