Sök på polisen.se

Skurup – medborgarlöften

Medborgarlöfte i Skurups kommun 2019 – 2020.

Inledning

Medborgarlöfte syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete utifrån en lägesbild som tagits fram med hjälp av bland annat medborgardialoger, medarbetardialoger och trygghetsmätning. Arbetet ska i stor utsträckning utgå från det som medborgarna uppfattar som lokala problem. Polisen och kommunen lovar aktiviteter som syftar till att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Situationen idag

Resultatet från den lokala trygghetsmätningen 2017 visar att invånarna i Skurup upplever en relativt hög grad av otrygghet trots att andelen som drabbats av brott är fortsatt låg. Otryggheten kan i många fall kopplas till vissa allmänna platser utomhus, både i Skurups tätort samt i Rydsgård och Skivarp.

Vidare kan konstateras både genom medborgardialoger samt andra undersökningar att användandet av narkotika har ökat bland ungdomar i Skurups kommun. Man kan se ett starkt samband mellan tobaksanvändning och narkotikaanvändning. Narkotikaproblematiken har i sin tur koppling till de otrygga platserna genom att medborgarna på de platserna uppfattar påverkade personer och försäljning av narkotika.

Trafiksituationen uppfattas som ett stort problem, dels med bilar som kör för fort dels med buskörning.

Det här ska vi göra

Polisen och kommunen lovar att under tidsperioden 1 januari 2019 – 31 december 2020:

Otrygga platser

 • Bedriva ett kontinuerligt arbete för att upprätthålla en uppdaterad lägesbild avseende otrygga platser i kommunen.
  Ansvarig: kommunen och polisen.
 • Genomföra fysiska trygghetsvandringar samt även undersöka möjligheterna att digitali-sera dessa i syfte att engagera fler medborgare och införskaffa sig bättre uppfattning om otryggheten i kommunen.
  Ansvarig: kommunen.
 • Tillse närvaro av polis och kommunanställda på de aktuella platserna.
  Ansvarig: kommunen och polisen.

Narkotika

 • Bedriva en aktiv informationsspridning i syfte att motverka den negativa utvecklingen när det kommer till narkotikaanvändningen.
  Ansvarig: kommunen och polisen.
 • Bedriva och vidarutveckla samverkan mellan skola, fritid, socialtjänst och polis gällande ungdomar på individnivå som är i riskzonen för ett narkotikamissbruk.
  Ansvarig: kommunen.
 • Bedriva riktat polisiärt arbete mot personer som brukar och säljer narkotika i syfte att lagföra dem.
  Ansvarig: polisen.
 • Genomföra gemensam tobakstillsyn och kontrollköp hos de lokala tobaksförsäljarna.
  Ansvarig: kommunen.

Trafik

 • Bedriva en aktiv informationsspridning i syfte att öka trafiksäkerheten.
  Ansvarig: kommunen och polisen.
 • Genomföra lokala aktiviteter i samband med nationella rafiksäkerhetsveckor.
  Ansvarig: kommunen.
 • Genomföra kontinuerliga hastighetskontroller.
  Ansvarig: polisen.
 • Använda kommunens flyttbara hastighetsmätare som ett komplement till polisiära hastighetskontroller på de sträckor där klagomål inkommer och där det anses lämpligt.
  Ansvarig: kommunen.
 • Beakta så att vägar vid ny- och ombyggnation utformas på ett sätt som främjar trafiksäkerheten och bidrar till att den tillåtna hastigheten följs.
  Ansvarig: kommunen.

Utöver gemensamma löfte enligt ovan så lovar polisen att fortsätta arbeta aktivt för en ökad polisiär närvaro i kommunen.

Det här vill vi åstadkomma

Det övergripande målet med arbetet är att kommuninnevånarna ska uppleva en högre grad av trygghet samt minskad oro att utsättas för brott. Dessutom är målsättningen att användandet av narkotika ska minska samt den rådande trafikmiljön i kommunen bli säkrare och tryggare.

Resultatet kommer att följas upp i kommunens trygghetsgrupp bland annat med hjälp av polisens trygghetsmätning, avloppsundersökningar samt den årliga drogvaneundersökningen.

Följ med i hur det går!

Resultaten ska följas upp kontinuerligt och med avstämning var tredje månad. Medborgaren ska aktivt kunna följa resultaten på polisens och kommunens hemsida samt sociala medier.


Skurup 2018-11-06

Mats Cronhag 
Chef lokalpolisområde Ystad 

Magnus Alm
Kommunstyrelsens ordförande

Dokument