Söderköping – medborgarlöften

Lokalpolisområde Norrköping och Söderköpings kommun har tecknat medborgarlöften för 2020-2022. De fokusområden som framkommit vid bl.a. medborgardialogerna är vikten av det förebyggande arbetet kring ungdomar och narkotikabrottslighet.

Medborgarlöfte är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Löftet utgår från en lokal problembild som har tagits fram och prioriterats genom medborgardialog, medarbetardialog samt egen kunskap hos både polisen och kommunen.

De fokusområden som framkommit vid bl.a. medborgardialogerna är vikten av det förebyggande arbetet kring ungdomar och narkotikabrottslighet.

Medborgarlöfte i Söderköpings kommun 2020-2022 med möjlighet att förlänga ytterligare ett år.

Polisen och kommunen lovar att tillsammans arbeta med förebyggande insatser till ungdomar och dess närverk genom: 

  • Ökad synlighet
  • Informationsinsatser
  • Arbete med orossamtal
  • Kontinuerlig kartläggning av drogrelaterad brottslighet och anpassade insatser därefter
  • Ett strukturerat trygghetsarbete tillsammans med fastighetsägarna

Uppföljning

Uppföljningen kommer att ske halvårsvis under maj och november.

UppföljningT3 Söderköping

Den problembilden som framtagits och prioriterats genom medborgardialoger gäller fortfarande skadegörelse och klotter samt behovet av att öka tryggheten genom ökad polisiär närvaro. Därför kvarstår 2017 års medborgarlöfte även för 2018-2019.

Medborgarlöfte i Söderköpings Kommun 2017-2019
Polismyndigheten, i samverkan med Söderköpings Kommun lovar att:

  • Genomföra informationsinsatser i skolan gällande konsekvenser av brott
  • Genomföra hastighetskontroller i tätort och främst vid skolor
  • Genomföra trygghetsvandringar för att öka tryggheten och se över belysningsproblematiken
  • Skapa ett forum för att få en bättre lägesbild gällande skadegörelse/klotter inför gemensamma insatser
  • Polisen ska öka närvaron/tryggheten i centrala Söderköping genom fotpatrullering

Uppföljning 2018 tertial 1

Uppföljning 2018 tertial 3