Södertälje – medborgarlöften

Medborgarlöftena har skapats för att bidra till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Genom medborgardialogerna har polisen och kommunen träffat många engagerade och involverade medborgare och andra aktörer i det lokala samhället. Denna dialog har nu utmynnat i årets medborgarlöften.

Situationen idag - en lägesrapport

Kriminalitet bland ungdomar

Ungdomar är ett prioriterat område för Södertälje där många insatser görs för att ungdomar ska utvecklas på ett bra sätt. Det finns två specifika företeelser i Södertälje som är relaterade till ungdomar och som skapar upplevd otrygghet för stadens invånare. Det handlar dels om ordningsstörningar och brott avseende användningen av fyrverkerier och smällare. Dels handlar det om buskörning med mopeder/mc/fyrhjulingar/epatraktorer/cross ute i våra bostadsområden.

Tillgången till narkotika i Södertälje är god, framförallt avseende cannabis. Eftersom ungdomar utgör en stor del av brukarna, är det viktigt att försvåra drogförsäljningen och minska tillgången.

Medborgardialog

Grunden till medborgarlöftena är en lägesrapport och resultaten av genomförda medborgardialoger. I Södertälje har det sammanlagt varit sju medborgardialoger under 2018. Under dialogen fylldes enkäter i angående önskemål om prioritering samt den upplevda tryggheten i området. Utifrån medborgardialogerna har polisen och kommunen även kunnat bilda sig en uppfattning kring vad de som bor i området anser vara det viktigaste att lägga resurser på. I 2018 års dialoger framkom att medborgarna fram för allt vill se en satsning kring trafik, en ökad polisiär närvaro, fokus på ungdomar och en förbättrad utomhusbelysning. Dialogerna visade också att merparten av de tillfrågade känner sig trygga i sina bostadsområden.

Medborgarlöften 2019/2020

Inriktning på kriminalitet hos ungdomar

För att arbeta med att arbeta förbättra ungdomarnas vardag och minska kriminaliteten:

 • kommer kommunen och polisen gemensamt genomföra en informationskampanj för föräldrar i olika årskurser med inriktning på mopeder, epatraktorer, mc, cross och fyrhjulingar.
 • kommer polisen i Södertälje att genomföra insatser mot problematiken med moped, epatraktor, mc, fyrhjuling och cross utifrån lägesbild och allmänna tips.
 • kommer polisen att aktivt arbeta med att upptäcka, förhindra och begränsa narkotikabrott bland ungdomar. Detta genom, bland annat, att arbeta med närvaro av civilklädd polis.
 • kommer kommunen att genomföra en fysisk upprustning av befintliga fritidsgårdar.
 • kommer kommunen att inrätta flexibla mötesplatser för ungdomar.
 • kommer kommunen att verka för en ny fritidsgård i Bårsta.
 • kommer polisen och kommunen genomföra insatser för att stävja problematiken med fyrverkerier/smällare i våra bostadsområden.
 • kommer kommunen att verka för ett nationellt förbud för privatpersoner att använda fyrverkerier samt nationellt förbud mot försäljning av fyrverkerier.

Inriktning på trafiksäkerhetsarbete

För att arbeta med trafiksäkerheten:

 • kommer polisen att genomföra trafikkontroller avseende mopeder, hastighetsövervakning, nykterhetskontroll, beteendeövervakning m.m.
 • kommer kommunen att fortsätta genomförandet av hastighetsplanen i syfte att anpassa fordonshastigen med målet att höja trafiksäkerheten i kommunen.

Inriktning på trygghet i bostadsområden och centrum

För att arbeta med att medborgarna ska kunna fortsätta att känna sig trygga i bostadsområden och centrum:

 • kommer polisen och kommunen att fortsätta genomföra medborgardialoger.
 • kommer kommunen att succesivt byta ut äldre omodern belysning mot miljövänligare och driftsäkrare armaturer fram till 2020.
 • kommer kommunen att genomföra en rad åtgärder för minskad dumpning av avfall och allmän nedskräpning i enlighet med framtagen strategi.
 • kommer kommunen och polisen fortsätta samverka kring problematiken med nedskräpning och dumpning av avfall.
 • kommer polisen att fortsätta arbeta relationsskapande med både näringsidkare och medborgare. Detta genom att besöka Södertälje kommuns alla lokala centrum regelbundet.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Syftet med medborgarlöftena är att öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet och engagemang i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Målet är att öka tryggheten och att effektivisera det förebyggande arbetet, samt att stärka förtroendet för polisen och kommunen. Forskning visar att dialog och samverkan mellan polis, kommun och lokalsamhälle kan bidra till att öka förtroendet för polisen och kommunen, ge positiva effekter på upplevd trygghet och leda till minskad brottslighet.

Följ med i hur det går! 
Vill du vara delaktig eller vill du veta mer, gå in på www.polisen.se, www.sodertalje.se och www.facebook.com/polisen.sodertalje för mer information.

Vid frågor ring 114 14 eller mejla kommunpolissodertalje.regionstockholm@polisen.se.

Till toppen