Sollentuna – medborgarlöften

Polisen och Sollentuna kommun kommer under 2019 särskilt fokusera på att tillsammans arbeta för en tryggare offentlig miljö främst i kommundelarna Tureberg och Edsberg.

Lokala medborgarlöften utgår från genomförda invånar-, samverkans- och medarbetardialoger där en gemensam lägesbild för kommunen och polisen identifierats. Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som polis och kommun gemensamt ansvarar för.

Lägesbilden

Kommunens och polisens invånardialog visade att stations- och centrumområden upplevs som mest otrygga, kvälls- och nattetid. Det som skapar otrygghet på dessa platser är bland annat otrygghetsskapande ungdomssamlingar. Vidare gav dialogerna ett tydligt uttryck för önskan om en ökad synlig närvaro av poliser men även behovet av bra belysning på de platser som upplevs otrygga. 

Det här ska vi göra

Under 2019 kommer polisen och Sollentuna kommun att ha regelbunden närvaro på platser som upplevs som otrygga i syfte att förhindra otrygghetsskapande händelser i offentlig miljö, som bråk, hotfullt beteende och vårdslös mopedkörning. Kommunen arbetar även med att förbättra belysning på allmän plats för ökad trygghet.

Närvaron av polisens och kommunens resurser kommer att prioriteras i följande miljöer/områden:

  • Stationsområden
  • Centrumområden
  • Platser där ungdomar återkommande samlas

Förväntad effekt

Genom ovan beskrivna åtgärder förväntas områdena få en tryggare offentlig miljö för boende och besökare.

Uppföljning

Arbetet med medborgarlöften kommer att följas upp i slutet av respektive år och kommuniceras via bland annat polisens sociala medier och kommunens hemsida.