Solna – medborgarlöften

Polisen och Solna stad lovar att arbeta tillsammans för att öka tryggheten i den offentliga miljön med särskilt fokus på brottsutsatta platser.

Situationen idag

Polisen och Solna stad har utifrån dialoger med medborgare och medarbetare, analys av brottsstatistik samt genomgång av Solna stads trygghetsmätning från 2016 tagit fram en gemensam lägesbild. Den gemensamma lägesbilden visar bland annat att vissa offentliga platser i staden upplevs som otrygga eller är utsatta för upprepad brottslighet.

Det här ska vi göra under 2018

  • Polisen och Solna stad ska tillsammans genomföra fyra trygghetsvandringar.
  • Polisen ska regelbundet genomföra fotpatrullering på publika platser exempelvis kring Solna centrum.
  • Polisen ska genomföra punktinsatser mot brottsutsatta platser utifrån underrättelsebaserad information.
  • Solna stad och Polisen ska samverka kring trafikfrågor med särskilt fokus på framkomlighet och hastighetsöverträdelser. Polisen ska genomföra minst fyra hastighetskontroller på prioriterade vägsträckor.
  • Solna stad ska, med genomförd trygghetsinventering som grund, genomföra åtgärder som exempelvis ny belysning och nytt ytskikt i gångtunnlar, målning av övergångsställen och nya papperskorgar för att förbättra stadsmiljön i Solnas olika stadsdelar och för att öka tryggheten.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans
Målet med våra aktiviteter är att vi tillsammans ska öka tryggheten och minska antalet brott.

Följ med hur det går

Arbetet med medborgarlöften kommer att följas upp i slutet av respektive år och kommuniceras via bl a Solna stads hemsida.

Till toppen