Staffanstorp – medborgarlöften

Löften för 2018-2019. Undertecknades den 13 juli 2018.

Årsuppföljning av medborgarlöftena i Staffanstorp 2018-2019

Inledning

Medborgarlöfte syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att engagera och involvera medborgarna och lokalsamhällets aktörer. Arbetet ska i stor utsträckning fokusera på det som medborgarna uppfattar som lokala problem. Staffanstorps kommuns och polisens arbete med att identifiera riskområden/problem som påverkar både den upplevda tryggheten och den faktiska brottsutsattheten är ett ständigt pågående arbete. Genom medborgarlöften genomför kommun och polis insatser angående lokala problem med syfte att öka medborgarnas trygghet och minska brottsligheten.

Situationen idag

Staffanstorp är en kommun med en relativt låg brottslighet. Antalet anmälda brott har ökat lite i jämförelse med 2016. Cykelstölder och skadegörelse är de två vanligaste brotten.

I polisens trygghetsmätningar 2017 uppger medborgarna att de största lokala problemen är oro för bostadsinbrott, trafikproblem och ungdomsgäng som bråkar och stör. Det ser nästan likadant ut som åren innan. I medborgardialogerna önskar man mer synlighet från polisen på olika platser och tider. Även arbetet med ungdomar anser medborgarna är viktigt och framför allt då arbetet mot missbruk och "busliv". Vid dialog med Staffanstorps kommun, skola, socialtjänsten, fritidsgårdarna och fältgrupp framkommer en oro angående de signaler som kommer in om missbruk bland kommunens ungdomar samt skadegörelse och allmänt busliv. Samma bild framkommer vid polisens egna medarbetardialoger.

Bostadsinbrotten ligger på samma nivå som föregående år. Oron att drabbas av bostadsinbrott är fortsatt hög. Det är 65 procent av medborgarna som oroar sig för att drabbas av bostadsinbrott. Det är den högsta enskilda siffran om oro i undersökningen. Vi ser det därför som viktigt att vi tillsammans fortsätter att arbeta för att minska bostadsinbrotten. Forskning visar att både grannsamverkan och märk-DNA minskar risken för bostadsinbrott. Genom brottsförebyggande kunskap minskar risken för att drabbas av inbrott. Aktiva grannsamverkansområden är en av de enskilda faktorer som minskar risken för bostadsinbrott mest. Vi ser därför det som viktigt att vi tillsammans aktivt söker upp de bostadsområden där det inte finns grannsamverkan och informerar om vad det är och vilka effekter det kan få.

Polisen och Staffanstorps kommun kommer genom samverkan att fortsätta arbeta med synlighet, trafik och ungdomar under 2018-2019.

Arbetet med våra ungdomar är viktigt för oss alla. Vi kommer att fortsätta samverka för att se vad vi mer kan göra när det gäller arbetet med ungdomar, både förebyggande och repressivt. Arbetet med våra ungdomar har en hög prioritet och framtagandet av sociala insatsgrupper är ett led i detta arbete.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

 • Ökad upplevd trygghet i kommande trygghetsmätningar när det gäller bostadsinbrott och den konkreta och upplevda tryggheten i Staffanstorps kommun.
 • Bostadsinbrotten ska inte öka.
 • Fler som har märk-DNA.
 • Fler grannsamverkansområden.
 • Genom information främja en ökad användning av den av kommunen valda grannsamverkansappen, Coyards.
 • Ökad synlighet av både polisen och kommunens resurser på strategiska platser/områden och tider i Staffanstorps kommun.

Det här ska vi göra

Lokalpolisområde Kävlinge och Staffanstorps kommun lovar att med gemensamma insatser arbeta för ökad trygghet och minskad brottslighet genom följande aktiviteter:

 • Staffanstorps kommun ska starta upp och implementera sociala insatsgrupper (SIG-grupper) som ett nytt arbetssätt. Läs mer om sociala insatsgrupper på https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/sociala-insatsgrupper/.
 • Minst fem infofmationstillfällen angående grannsamverkan, märk-DNA och andra brottsförebyggande åtgärder ute i aktuella bostadsområden. Vi ska då bland annat ställa upp polisens husbil/polisbil, använda polisens volontärer och kommunens representant.
 • Minst ett informationstillfälle för kontaktpersoner i redan etablerade grannsamverkansområden.
 • Minst två trygghetsvandringar i bostadsområden för trygghetsskapande förbättringar angående bland annat bostadsinbrott, trafik och upplevd otrygghet.
 • Informationsutbyte mellan Staffanstorps kommun och polisen varje vecka för en aktuell lägesbild i kommunen. Den gemensamma lägesbilden ger en ökad möjlighet att styra polisen och kommunens resurser, men även andra aktörer, för en ökad synlighet i aktuella bostadsområden eller på andra platser som kan upplevas som otrygga.
 • Hitta andra aktörer bland medborgare, kommun och företagare som kan bidra med synlighet och närvaro i aktuella bostadsområden även under dagtid.
 • Utskick av brottsförebyggande information genom den av kommunen valda grannsamverkansappen, Coyards, samt företagsappen, CoProfs, minst en gång per månad.

Följ med i hur det går!

Uppföljning av genomförda åtgärder ska ske kontinuerligt och redovisas kvartalsvis til medborgarna via polisens och kommunens hemsidor. Redovisning kan även ske via sociala medier och massmedia.

Staffanstorp

För Staffanstorps kommun
Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande

För Polismyndigheten
Patrik Ahrlin, lokalpolisområdeschef