Stockholm, Bromma – medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens styrmodell och verksamhetsplanering.

Syftet är att effektivisera polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete bland annat genom att väga in medborgarnas perspektiv i samband med prioritering av verksamheten.

Detta medborgarlöfte gäller under 2020.

Situationen idag

Lokalpolisområde Vällingby har tagit fram en lokal lägesbild för vart och ett av ansvarsområdena Hässelby-Vällingby, Bromma och Ekerö. Underlag till lägesbilden i samtliga områden är i huvudsak brottstatistik, trygghetsmätningar samt dialoger med medborgare, samverkanspartners och medarbetare.

Utifrån en samlad analys av polisens lokala lägesbild i Bromma identifieras en viss otrygghet bland medborgarna kopplat till rädsla att utsättas för tillgreppsbrott. Ifrån Mariehäll/Annedal har vi fått mycket klagomål om denna typ av brott under 2019.

Utifrån arbetsbelastningen hos socialtjänsten i Bromma stadsdel så framkommer att en stor del av deras inkomna ärenden gäller brott i nära relation. De båda sist nämnda är också prioriterade områden i polisens samverkansöverenskommelse med Bromma stadsdel.

Det här ska vi göra

Med ledning av polisens samverkansöverenskommelse med Stockholms stad samt den lokala lägesbilden ska lokalpolisområde Vällingby i följande samverkansområden;

Riktat arbete mot avgränsade platser och områden:

  • Göra en analys av brottslighet och otrygghet i Mariehäll/Annedal.

Brott mot särskilt utsatta:

  • Förebygga brott mot särskilt utsatta brottsoffer (exempel på särskilt utsatta brottsoffer kan vara de som utsätts för brott i nära relationer, brott mot äldre och unga brottsoffer).

Unga i risk för kriminalitet:

  • Samverka med skolorna och stadsdelen i Bromma för att förhindra att unga faller in i eller utsätts för kriminalitet.

Följ med i hur det går

Arbetet kommer följas upp och sedan kommuniceras till medborgarna via bland annat polisens hemsida, och på sociala medier där polisen finns på Facebook och Instagram samt genom fortsatta dialoger med medborgare.