Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Bromma

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens styrmodell och verksamhetsplanering.

Syftet är att effektivisera polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete bland annat genom att i större utsträckning än tidigare väga in medborgarnas perspektiv i samband med prioritering av verksamheten.

Situationen idag

Lokalpolisområde Vällingby har tagit fram en lokal lägesbild för vart och ett av ansvarsområdena Hässelby-Vällingby, Bromma och Ekerö. Underlag till lägesbilden är i huvudsak brottstatistik, trygghetsmätningar samt dialoger med medborgare, samverkanspartners och medarbetare.

Utifrån lägesbilderna görs bedömningen att det våra medborgare inom hela Lokalpolisområde Vällingby främst tycker polisen ska prioritera är trygghetsskapande arbete genom ökad synlighet/ökad polisiär närvaro.

Vad avser Bromma ser vi utifrån lägesbilden att Brommaplan är det område inom Bromma Stadsdelsområde som polisen i första hand bör prioritera. Många medborgare upplever Brommaplan som en otrygg plats.

Det här ska vi göra

Lokalpolisområde Vällingby ska arbeta för att öka tryggheten på och omkring Brommaplan genom att:

  • Minska toleransnivån beträffande överträdelse av alkoholförbudet som råder på Brommaplan.
  • Öka den polisiära närvaron på Brommaplan, framförallt under eftermiddagar och kvällar för att förhindra droghandel och andra brott som följer i dess spår.
  • Beträffande hela stadsdelsområdet så kommer polisen följa brottsutvecklingen för att så snabbt som möjligt kunna vidta åtgärder vid avvikelser. Åtgärderna kan vara rent polisiära men det kan också handla om att involvera polisens samverkanspartners eller öka informationen till exempelvis grannsamverkansföreningar.

Uppföljning

Arbetet kommer följas upp och sedan kommuniceras till medborgarna via bl a stadsdelens hemsida, lokalpolisområdets facebook samt genom fortsatta dialoger med medborgare.

Till toppen