Stockholm, Bromma – medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens styrmodell och verksamhetsplanering.

Syftet är att effektivisera polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete bland annat genom att i större utsträckning än tidigare väga in medborgarnas perspektiv i samband med prioritering av den polisiära verksamheten.

Situationen idag

Lokalpolisområde Vällingby har tagit fram en lokal lägesbild för vart och ett av ansvarsområdena Hässelby-Vällingby, Bromma och Ekerö. Underlag till lägesbilden i samtliga områden är i huvudsak brottstatistik, trygghetsmätningar samt dialoger med medborgare, samverkanspartners och medarbetare.

Utifrån lägesbilderna görs bedömningen att det våra medborgare inom hela Lokalpolisområde Vällingby främst tycker polisen ska prioritera är trygghetsskapande arbete genom ökad synlighet/ökad polisiär närvaro.

Vad avser Bromma ser vi utifrån lägesbilden att Brommaplan är det område inom Bromma Stadsdelsområde som polisen i första hand bör prioritera. Många medborgare upplever Brommaplan som en otrygg plats.

Det här ska vi göra

För att möta resultatet i den lokala lägesbilden samt medborgarnas otrygghet ska Lokalpolisområde Vällingby arbeta för att öka tryggheten på och omkring Brommaplan genom att:

  • Minska toleransnivån beträffande överträdelse av alkoholförbudet som råder på Brommaplan.
  • Öka den polisiära närvaron på Brommaplan, framförallt under eftermiddagar och kvällar för att förhindra droghandel och andra brott som följer i dess spår.
  • Beträffande hela stadsdelsområdet kommer polisen att följa brottsutvecklingen för att så snabbt som möjligt kunna vidta åtgärder vid avvikelser. Åtgärderna kan vara rent polisiära men det kan också handla om att involvera polisens samverkanspartners och förbättra informationen till exempelvis grannsamverkansföreningar.

Uppföljning

Arbetet kommer följas upp och kommuniceras till medborgarna via bl a stadsdelens hemsida, lokalpolisområdets sociala medier samt genom fortsatta dialoger med medborgare.

Till toppen