Stockholm, Farsta-Vantör – medborgarlöften

Det här ska Farstapolisen arbeta med för ökad delaktighet i lokalsamhället och för medborgarnas trygghet.

Bakgrund
Den sociala sammanhållningen i samhället främjas av tillit människor emellan och ett stort förtroende till myndigheter och institutioner. Att ha rätten och möjligheten att påverka sina egna livsvillkor och det samhälle man lever i gör att människor känner samhörighet med samhället.

Under 2016 har vi på lokalpolisområde Farsta lyssnat på medborgare, medarbetare och lokala samverkansaktörer med syfte att inhämta åsikter om trygghet i det område där medborgaren bor, är verksam eller vistas. Tillsammans med brottsstatistik och underrättelseinformation har det gett oss en lokal lägesbild.

De flesta av områdena i lokalpolisområdet Farsta upplevs som trygga av medborgarna. Vissa avgränsade områden upplevs dock som mer otrygga och brottsutsatta. I dessa områden finns en risk att vissa ungdomar rekryteras till kriminalitet. Det finns även en tendens att inte vilja eller våga medverka i rättsprocessen i dessa områden. Det som främst påverkar medborgarens upplevda otrygghet är våldsbrott, narkotikabrott, skadegörelse, inbrott, trafikrelaterad brottslighet och kriminella grupperingar på offentlig plats.

Det här ska Farstapolisen arbeta med för ökad delaktighet i lokalsamhället och för medborgarnas trygghet.

”Helgförstärkning”
Farstapolisen ska genom närvaro, synlighet och i samverkan med externa och lokala aktörer arbeta aktivt mot våld på offentlig plats. Särskilt fokus ska läggas på platser och tider där det genom kartläggning är känt att många våldsbrott förekommer. En grupp poliser kommer under fredag- och lördagskvällar genomföra en helgförstärkning under årets samtliga helger.  
 
”Kvartersmöten”
Farstapolisen ska genomföra dialoger med medborgare i form av ”Kvartersmöten” i samtliga 14 stadsdelar. Detta ska ske vid minst ett tillfälle per år och stadsdel. Vi kommer befinna oss på förbestämda platser där medborgarna får möjlighet att möta och samtala med oss.
Kommunikation kring aktuella datum och platser kommuniceras via lokalpolisområde Farstas facebooksida och via andra lämpliga kommunikationskanaler.

”Polis för en dag”
Du som medborgare får med egna förslag och idéer möjlighet att påverka Farstapolisens inriktning under några utvalda arbetspass.
Kommunikation kring aktuella datum kommuniceras via lokalpolisområde Farstas facebooksida.