Stockholm, Hässelby-Vällingby – medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens styrmodell och verksamhetsplanering.

Syftet är att effektivisera polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete bland annat genom att i större utsträckning än tidigare väga in medborgarnas perspektiv i samband med prioritering av verksamheten.

Situationen idag

Lokalpolisområde Vällingby har tagit fram en lokal lägesbild för vart och ett av ansvarsområdena Hässelby-Vällingby, Bromma och Ekerö. Underlag till lägesbilden är i huvudsak brottstatistik, trygghetsmätningar samt dialoger med medborgare, samverkanspartners och medarbetare.

Utifrån lägesbilderna görs bedömningen att det våra medborgare inom hela Lokalpolisområde Vällingby främst tycker polisen ska prioritera är trygghetsskapande arbete genom ökad synlighet/ökad polisiär närvaro.

Vad avser Hässelby-Vällingby ser vi utifrån lägesbilden att Hässelby Gård och Vällingby centrum är de områden inom Hässelby-Vällingby stadsdel som polisen i första hand bör prioritera. Många medborgare upplever Hässelby torg samt området i och runt Vällingby tunnelbanehus som otrygga platser.

Under 2018 har det startats upp ett trygghetsråd i Hässelby-Vällingby. I dettas trygghetsråd ingår Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Polisen, Brandförsvaret, Hässelby-Vällingby fastighetsförening, Trafikförvaltningen (SL) och MTR. Styftet med trygghetsrådet är att genom effektiv samverkan göra stadsdelsområdet till en tryggare plats för medborgarna. Alla i linje med polisens medborgarlöfte.

Det här ska vi göra

Lokalpolisområde Vällingby ska arbeta för att öka tryggheten på och omkring Hässelby torg samt Vällingby centrum genom att:

  • Minska toleransnivån beträffande överträdelse av alkoholförbudet som råder på torgen.
  • Öka den polisiära närvaron på aktuella platser, framförallt under eftermiddagar och kvällar, för att förhindra droghandel och andra brott som följer i dess spår.
  • Beträffande hela stadsdelsområdet kommer polisen följa brottsutvecklingen för att så snabbt som möjligt kunna vidta åtgärder vid avvikelser. Åtgärderna kan vara rent polisiära men det kan också handla om att involvera samverkanspartners eller öka informationen till exempelvis grannsamverkansföreningar.

Uppföljning

Arbetet kommer följas upp och sedan kommuniceras till medborgarna via bland annat stadsdelens hemsida, lokalpolisområdets sociala meder samt genom fortsatta dialoger med medborgare.

Till toppen