Stockholm, Kungsholmen – medborgarlöften 2020

Medborgarlöftet innehåller de prioriterade områden som polisen ska arbeta med för att skapa trygghet och jobba brottsföre-byggande. Syftet är att öka tryggheten och minska brottsligheten i Stockholms stadsdel Kungsholmen under 2020.

Polisen har genomfört medborgardialoger och lyssnat på vad medborgarna tycker att polisen ska arbete med under 2020. Dessa synpunkter har tillsammans med polisens lägesbild lett fram till sex prioriterade områden.

 • Trygg i offentlig miljö.
 • Bostadsinbrott.
 • Trafik.
 • Kriminella nätverk.
 • Unga i risk för kriminalitet och missbruk.
 • Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer.

Det här ska vi göra
Under 2020 kommer vi att arbeta mot de prioriterade områdena genom:

 • Operativa riktade insatser.
 • Samverkan med olika aktörer.
 • Kunskapshöjande utbildningar.
 • Kommunikationsinsatser.

Det här vill vi åstadkomma
Genom ett kontinuerligt arbete mot de prioriterade områdena ska brottsligheten minska och den upplevda tryggheten för medborgarna öka.

Följ arbetet
Genom lokalpolisområde Norrmalms konton på sociala medier, polisen Norrmalm Facebook: Polisen.norrmalm och instagram: @polisen.norrmalm.

Tobias Lövström
Lokalpolisområdeschef Norrmalm
Region Stockholm

Uppfyller medborgarlöftet genom att bland annat:

 • Arbeta genom samverkan med missbruksinstitutionerna inom stadselsområdet. I möten delas information mellan polis och institutioner för att bättre kunna förebygga och minska problem relaterade till missbruk i området.
 • Arbeta för att tillgänglighet och trygghet på gångbanor ska fortgå för att förbättra framkomlighet för gångtrafikanter och renhållning av gångstråk.
 • Arbeta med brott i nära relation genom bla sprida information och öka medvetandet om detta.