Strängnäs – medborgarlöften

Polisen och Strängnäs kommun arbetar för att Strängnäs ska bli en tryggare plats att leva och bo i.

Medborgarlöfte 2020

Med utgångspunkt i tidigare undertecknad samverkansöverenskommelse och mot bakgrund av lägesbilden formulerar Strängnäs kommun och Polisen ett årligt medborgarlöfte, som börjar gälla från och med undertecknandet.

Lägesbild

Medborgarlöften fokuserar på den lokala lägesbilden och på sådant som de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra. Relativt sett är Strängnäs kommun en trygg och säker kommun att bo och vistas i, men i de dialoger vi haft med medborgarna under 2019 och utifrån den brottsstatistik som finns är det några brottstyper som skapar otrygghet hos medborgarna. Inför polisens och Strängnäs kommuns gemensamma arbete under 2020 har vi valt att fokusera på ungdomar, kriminalitet och i synnerhet upptäckten av droger bland unga. Ett arbete som annars sker löpande i dagliga verksamheten, men under 2020 med ett extra fokus.

Polisen och Strängnäs kommun lovar under året

I samverkan arbeta mot narkotikabrottsligheten. Att öka upptäckten av narkotikabruk, främst hos unga i åldern 21 år och yngre. Med syfte att minska bruket av narkotika som ofta är grundorsaken till annan kriminalitet och upplevelsen av otrygghet hos invånare i Strängnäs kommun.

Polisen i samverkan med Strängnäs kommun lovar genomföra följande aktiviteter:

 • Polisen kommer genomföra minst två planlagda insatser under året med inriktning ungdomar och narkotika.
 • Områdespolis, kommunpolis och utryckningspolis fortsätter under året sina täta kontakter med skola, fritidsgårdar, socialtjänst och lokala brottsförebyggande råd. För att tidigt upptäcka ungdomar som är på väg in kriminalitet och narkotikabruk.
 • Polisen kommer genomföra två stycken narkotikasök på skolor med hund, i förebyggande syfte och skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.
 • Polisen kommer kontinuerligt arbeta med Linköpingsmodellen, i lämpliga fall i direkt samverkan med socialtjänsten på plats hemma hos den unga individen. (Linköpingsmodellen innebär att polisen i lämpliga fall tillsammans med socialtjänsten, åker hem till personer främst i 15–18 årsåldern som misstänks ha börjat med droger. I hemmiljön informeras och konfronteras föräldrar och ungdomar om misstankarna).
 • Strängnäs kommun kommer via socialtjänsten initiera informationsträffar om orosanmälan enligt socialtjänstlagen 14§. Ett led i att öka kunskapen bland dem som om arbetar och kommer i kontakt med ungdomar. För att säkerställa att socialtjänsten får kännedom om ungdomar i riskzonen för kriminalitet och narkotikabruk.
 • Strängnäs kommun kommer mäta avloppsvattnet i kommunen för att kartlägga hur utbrett narkotikabruket är.
 • Strängnäs kommun kommer under året att samordna minst två föräldraträffar på skolor, för förebyggande information där polisen medverkar som en aktör för narkotikainformation.

Förväntad effekt

 • Av erfarenhet vet vi att en minskad droganvändning reducerar annan kriminalitet.
 • Kartlägga genom medborgarlöftet hur utbredd narkotikaproblematiken i Strängnäs kommun är bland unga – denna kartläggning följs bland annat upp på brottsförebyggande råd.

Uppföljning

Uppföljning kring arbetet med medborgarlöftet kommer under 2020 ske vid centrala brottsförebyggande rådet i Strängnäs kommun.

Kommunikation

Löpande kommunikation kring medborgarlöftet kommer ni under året kunna följa på polisens och Strängnäs kommuns sociala medier, Facebook och Instagram.

Aktiviteterna kopplade till medborgarlöftet kommer även presenteras varje tertial på polisen.se samt strängnäs.se.

Medborgarlöfte 2019

Medborgarlöftet utgår från de medborgardialoger vi genomfört och den lägesbild vi gemensamt har upprättat för Strängnäs kommun inför 2019. Relativt sett är Strängnäs kommun en trygg och säker kommun att bo och vistas i, men i de dialoger vi haft med medborgarna och utifrån den brottsstatistik som finns är det några brottstyper som skapar otrygghet hos medborgarna.

Syftet med årets medborgarlöfte är att polisen och Strängnäs kommun, tillsammans, ska skapa aktiviteter som kan resultera i att färre båt- och bostadsinbrott sker inom Strängnäs kommun samt att tryggheten och säkerheten inom trafikmiljön ska förbättras.

Aktiviteter

 • Polisen och Strängnäs kommun ska informera i publika sammanhang, på sina hemsidor och via sociala medier om grannsamverkan och dna märkning. Vi kommer under året etablera minst åtta stycken nya grannsamverkansområden i Strängnäs kommun.
 • Polisen och Strängnäs kommun ska informera i publika sammanhang, på sina hemsidor och sociala medier om båtsamverkan. Vi kommer att etablera två nya båtsamverkansområden under året.
 • Strängnäs kommun kommer att tillhandahålla lämpliga lokaler vid utbildningstillfällen för grannsamverkan samt båtsamverkan.
 • Strängnäs kommun kommer tillsammans med polisen att genomföra minst fyra stycken trygghetsvandringar under året, bland annat i och kring Strängnäs resecentrum och Läggesta station.
 • Polisen kommer genomföra trafikkontroller under året i kommunens samtliga kommundelar med inriktning på nykterhet, hastighet och beteende kontroller i trafiken.
 • Polisen kommer under året genomföra minst två stycken riktade insatser mot trimmade mopeder och A-traktorer.
 • Strängnäs kommun och polisen kommer träffas regelbundet i ett trafiksäkerhetsråd och där dela information samt ta del av medborgarnas synpunkter, och väga in dem i det fortsatta arbetet med tryggheten och säkerheten i trafiken.