Strängnäs – medborgarlöften

Polisen och Strängnäs kommun arbetar för att Strängnäs ska bli en tryggare plats att leva och bo i.

Medborgarlöfte 2019

Medborgarlöftet utgår från de medborgardialoger vi genomfört och den lägesbild vi gemensamt har upprättat för Strängnäs kommun inför 2019. Relativt sett är Strängnäs kommun en trygg och säker kommun att bo och vistas i, men i de dialoger vi haft med medborgarna och utifrån den brottstatistik som finns är det några brottstyper som skapar otrygghet hos medborgarna

Syftet med årets medborgarlöfte är att polisen och Strängnäs kommun, tillsammans, ska skapa aktiviteter som kan resultera i att färre båt- och bostadsinbrott sker inom Strängnäs kommun samt att tryggheten och säkerheten inom trafikmiljön ska förbättras.

Aktiviteter

  • Polisen och Strängnäs kommun ska informera i publika sammanhang, på sina hemsidor och via sociala medier om grannsamverkan och dna märkning. Vi kommer under året etablera minst åtta stycken nya grannsamverkansområden i Strängnäs kommun.
  • Polisen och Strängnäs kommun ska informera i publika sammanhang, på sina hemsidor och sociala medier om båtsamverkan. Vi kommer att etablera två nya båtsamverkansområden under året.
  • Strängnäs kommun kommer att tillhandahålla lämpliga lokaler vid utbildningstillfällen för grannsamverkan samt båtsamverkan.
  • Strängnäs kommun kommer tillsammans med polisen att genomföra minst fyra stycken trygghetsvandringar under året, bland annat i och kring Strängnäs resecentrum och Läggesta station.
  • Polisen kommer genomföra trafikkontroller under året i kommunens samtliga kommundelar med inriktning på nykterhet, hastighet och beteende kontroller i trafiken.
  • Polisen kommer under året genomföra minst två stycken riktade insatser mot trimmade mopeder och A-traktorer.
  • Strängnäs kommun och polisen kommer träffas regelbundet i ett trafiksäkerhetsråd och där dela information samt ta del av medborgarnas synpunkter, och väga in dem i det fortsatta arbetet med tryggheten och säkerheten i trafiken.

Uppföljning

Det löpande arbetet med medborgarlöftet går att följa på sociala medier, till exempel polisens Facebook sida. Arbetet följs upp tertialvis och kommer att redovisas på polisen.se i början av maj och september 2019 samt januari 2020.

Uppföljning Strängnäs kommun tertial 1-3 2018.pdf

Medborgarlöfte 2018

Polisen lovar tillsammans med Strängnäs kommun att under 2018 arbeta förebyggande och repressivt för att förhindra att unga tjejer och killar – unga vuxna etableras i kriminella grupperingar och begår brott och i synnerhet narkotikabrott.

Aktiviteter

  • Polisen ska genomföra insatser för att minska användandet och förekomsten av narkotika, hos i synnerhet unga individer.
  • Polisen och Strängnäs kommun kommer, i samverkan med andra aktörer, arbeta förebyggande för att unga inte ska begå kriminella handlingar.
  • Polisen och Strängnäs kommun kommer genomföra insatser för att förebygga de lokala problembilder som är finns kopplat till unga och kriminalitet.
Till toppen