Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Strömstad

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att bygga förtroende samt engagera och involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som finns mellan kommun och polis. Det nya är att medborgar- och medarbetarperspektivet i högre utsträckning tas tillvara för att göra den lokala problembilden tydligare.

I arbetet med att ta fram medborgarlöften ingår flera olika delar, från att initiera samverkan till att ge återkoppling.

Process, framtagande av medborgarlöften i Strömstad kommun

Polisens och Strömstad kommuns arbete med att identifiera riskområden/problem som påverkar både den upplevda tryggheten och den faktiska brottsutsattheten, är ett ständigt pågående arbete.

I arbetet med medborgarlöften är medborgardialog en viktig förutsättning för att identifiera den lokala problembild som berör medborgarna mest. Under hösten 2017 har polis och kommun genomfört medborgardialog i samband med Strömstad in Light. Medborgarna har också haft möjlighet att besvara en trygghetsenkät som delats ut under Strömstad in Light samt funnit tillgänglig via webb.
Resultatet visar att de frågor som fått mest fokus är trygghetsskapande åtgärder på offentliga platser, trafiksituationen i kommunen, samt en synlig polis.

I komplement till medborgardialog har en kartläggning genomförts under hösten 2017 för att skapa en lokal lägesbild över situationen i kommunen vad gäller våld, brott, trygghet samt ungdomars drogvanor. I kartläggningen har flera aktörer fått ge sin bild av situationen. De som medverkat är skola, socialtjänst, polis, räddningstjänst, kommunalt bostadsbolag, brottsofferjour, teknisk förvaltning, miljö-och byggförvaltning, alkoholhandläggare, drogförebyggande samordnare, säkerhetssamordnare.

Genomförande

Med utgångspunkt i tidigare tecknad samverkansöverenskommelse och mot bakgrund av ovan beskrivna problembild formulerar polisen och Strömstad kommun medborgarlöften för 2018.

Kontinuerlig uppföljning kommer att ske inom angivna områden och redovisas offentligt på årsbasis. Kanaler för kommunikation är kommunens respektive polisens hemsidor.

Medborgarlöften för 2018

Polisen ska öka synligheten av uniformerad polis i kommunen genom:

  • Trafikinsatser med betoning på nykterhet, säkerhet och hastighet.
  • Fotpatruller i centrala Strömstad

Insatser mot narkotikarelaterad problematik:

  • Polisen ska genomföra minst två insatser mot narkotika med syfte att minska nyrekrytering samt försvåra genomförandet av narkotikabrott. Särskilt ska beaktas brott som uppstår eller begås av och kring ungdomar.
  • Polisen ska göra skol- och fritidsgårdsbesök för att förebygga narkotikabrott under och efter skoltid.
  • Polisen kommer använda högstadiets och gymnasiets lokaler som träningslokal för hund-sök i förebyggande syfte för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.

Kommunen ska:

  • Se över belysning på gång- och cykelvägar
  • Genomföra minst en trygghetsvandring
  • Undersöka möjligheterna för att starta upp någon form av nattvandrare

 

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten och minska brottsligheten i Strömstad?
Välkommen att höra av dig till:

Sara Olsson, kommunpolis
010-565 21 92

Till toppen