JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Strömstad

Narkotikaanvändande, trafiksituationen och önskan om ökad polisiärnärvaro. Här vill Strömstadsborna se trygghetsskapande insatser – och polisen och Strömstad kommun lovar nu åtgärder i ett gemensamt medborgarlöfte för 2017.

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att bygga förtroende samt engagera och involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som finns mellan kommun och polis. Det nya är att medborgar- och medarbetarperspektivet i högre utsträckning tas tillvara för att göra den lokala problembilden tydligare.

I arbetet med att ta fram medborgarlöften ingår flera olika delar, från att initiera samverkan till att ge återkoppling.

Process, framtagande av medborgarlöften i Strömstad kommun

Polisens och Strömstad kommuns arbete med att identifiera riskområden/problem som påverkar både den upplevda tryggheten och den faktiska brottsutsattheten, är ett ständigt pågående arbete.

I arbetet med medborgarlöften är medborgardialog en viktig förutsättning för att identifiera den lokala problembild som berör medborgarna mest. Under hösten 2016 har polis och kommun genomfört medborgardialog i samband med Strömstad in Light. Medborgarna har också haft möjlighet att besvara en trygghetsenkät som delats ut under Strömstad in Light samt funnit tillgänglig via webb.
Resultatet visar att de frågor som fått mest fokus är trafiksituationen i kommunen, trygghetsskapande åtgärder på offentliga platser samt ungas alkohol- och narkotikaanvändande.

I komplement till medborgardialog har en kartläggning genomförts under hösten 2016 för att skapa en lokal lägesbild över situationen i kommunen vad gäller våld, brott, trygghet samt ungdomars drogvanor. I kartläggningen har flera aktörer fått ge sin bild av situationen. De som medverkat är skola, socialtjänst, polis, räddningstjänst, kommunalt bostadsbolag, brottsofferjour, teknisk förvaltning, miljö-och byggförvaltning, alkoholhandläggare, drogförebyggande samordnare, säkerhetssamordnare.

Genomförande

Med utgångspunkt i tidigare tecknad samverkansöverenskommelse och mot bakgrund av ovan beskrivna problembild formulerar polisen och Strömstad kommun medborgarlöften för 2017.

Kontinuerlig uppföljning kommer att ske inom angivna områden och redovisas offentligt på årsbasis. Kanaler för kommunikation är kommunens respektive polisens hemsidor.

Medborgarlöften för 2017

  • Polisen ska utifrån lokal problem- och lägesbild genomföra riktade insatser mot narkotika. Kommunen bedriver ett löpande förebyggande ANDT arbete.
  • Polisen ska HotSpot-patrullera platser som utifrån lokal problem- och lägesbild upplevs som otrygga samt förebygga våld i offentlig miljö. Kommunen bistår löpande med information om otrygga platser och områden. Kommun och polis genomför gemensamt minst en trygghetsvandring under 2017.
  • Polis ska genomföra kontroller av störande eller olaglig trafik samt allmänt trafikbeteende med fokus på de platser i kommunen som i medborgardialogerna särskilt utpekats som otrygga ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Tyck till om trygghet


Du som bor i Strömstad - vilka frågor är viktiga för att du ska känna dig trygg? Vad tycker du att polisen ska fokusera på nästa år? Nu startar vi arbetet med att tillsammans med kommunen ta fram 2018 års medborgarlöfte. Tyck gärna till i vår enkät:

http://stromstad.se/stodochomsorg/folkhalsoarbete/tryggistromstad/frageformularfortrygghetsskapandearbete.4.1037154015e84c1a2b331c7a.html

Enkäten kan besvaras till och med den 15 november.

Den 3 november finns vi på plats utanför turistbyrån i Strömstad - välkommen att prata trygghetsfrågor med oss då!

 

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten och minska brottsligheten i Strömstad?
Välkommen att höra av dig till:

Sara Olsson, kommunpolis
010-565 21 92

Till toppen