Sundbyberg – medborgarlöften

Polisen och Sundbybergs stad lovar att arbeta tillsammans för att öka tryggheten i den offentliga miljön med särskilt fokus på brottsutsatta platser.

Medborgarlöften är en ny del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Löftet utgår från en lokal gemensam lägesbild, där dialog med medborgare och medarbetare varit en central del. Dialoger med medborgarna och medarbetarna har bland annat skett via trygghetsdialoger som genomförts i alla Sundbybergs stadsdelar. Medborgarna har fått ge sin nulägesbild samt kommit med förslag på åtgärder i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten.

LÖFTEN

  • Synlighet - Polisen och Sundbybergs stad lovar att prioritera närvaro i Hallonbergen, Rissne och Sundbybergs centrum.
  • Trygg och säker offentlig miljö - Sundbybergs stad lovar att i samverkan med polisen intensifiera arbetet med situationell brottsprevention. Det innebär att staden kommer att göra konkreta förändringar i stadsmiljön där det är möjligt. Till exempel ta bort buskage för att minska brottsligheten och öka tryggheten.
  • Samverkan - Ökad närvaro av vuxna i det offentliga rummet i Sundbybergs stad är en trygghetsskapande faktor. Polisen och Sundbybergs stad lovar därför att prioritera arbetet med de grupper som bedriver sådan verksamhet. Ett exempel är nattvandring.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Målet med våra aktiviteter är att vi tillsammans ska öka tryggheten och minska antalet brott.

Uppföljning

Arbetet med medborgarlöften kommer att följas upp i slutet av respektive år och kommer att kommuniceras bland annat i Sundbybergs stads webbplats, www.sundbyberg.se.