JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Sunne

Sunne kommun och lokalpolisområde Torsby har teckant medborgarlöften för 2016-2017.

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med brottsförebyggande arbete. Medborgarlöften är en del av polis-myndighetens nya styrning och innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med lokalt.

Polisen och Sunne kommun tecknade Medborgarlöften redan under våren 2015 då lokalpolisområde Torsby ingick i ett projekt med framtagende av medborgarlöften. Dessa medborgarlöften som tecknades då har man valt att fortsätta med under ytterligare ett år. Detta då man känner att det fortfarande finns behov av att jobba vidare mot dessa löften. 

Medborgarlöften är en del av kommunens och polisens samverkansöverenskommelser. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om och som ska ge effekten av ökad trygghet och minskad brottslighet.

Genom medborgarlöften ska medborgar- och medarbetarperspektivet tas tillvara i högre utsträckning för att tydliggöra den lokala lägesbilden.

Lägesbild
Vid den enkätundersökning som gjordes under pilotprojektet 2014/2015, så framkom det en önskan om att man ville ha en mer synlig och närvarande polis samt att man ville att fokus skulle riktas mot droganvändandet bland unga. Det fanns även en uttalad önskan om att platser som upplevdes som otrygga skulle ses över.
Några nya uppgifter som kan ändra på den lägesbilden som då togs fram har inte framkommit och med anledning av detta så kommer fokus att fortsätta ligga på dessa områden.

Medborgarlöfte 2016
Polisen och Sunne kommun har i det lokala trygghetsrådet enats om att fortsätta jobba mot de två medborgarlöften som tecknades under 2015.

Under 2016-2017 ska polisen och kommunen aktivt och tillsammans jobba för att motverka droganvändningen bland unga och öka tryggheten hos medborgarna i kommunen.

1.  Polis och kommun lovar att tillsammans arbeta för att minska risken för unga att hamna i ett drogberoende.

2. Polis och kommun lovar att tillsammans arbeta med att öka känslan och upplevelsen av trygghet i Sunne centrum.


Följande aktiviteter ska göras för att uppnå detta:
• Fotpatrullering i centrum av Sunne/Polisen
• Besök utanför Sunne tätort hos handlare och företag i trygghetsskapande syfte/Polisen
• Insats mot ungdomar gällande ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak)/ Polisen
• Samverkan med skola och socialtjänsten gällande ungdomar i riskzonen/ Polis och Kommun
• Trygghetsvandringar genomförs och följs upp, beslutade åtgärder utförs/Polis och Kommun

Tidsram
Aktiviteterna för medborgarlöftet pågår under året 2016 och in på året 2017 fram till dess att nya medborgarlöften tecknas.


Uppföljning
Medborgarlöftets resultat ska följas i det Lokala rådet för trygghet genom en redovisning av vilka aktiviteter som gjorts mot medborgarlöftet.

Sunne kommun

Till toppen