Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Sunne

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med brottsförebyggande arbete.

Medborgarlöften är en del av polismyndighetens nya styrning och innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med lokalt.

Medborgarlöften är en del av kommunens och polisens samverkansöverenskommelse. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om och som ska ge effekten av ökad trygghet och minskad brottslighet.

Genom medborgarlöften ska medborgar- och medarbetarperspektivet tas tillvara i högre utsträckning för att tydliggöra den lokala lägesbilden.

Lägesbild

Vid den enkätundersökning som gjordes under pilotprojektet 2014/2015, så var det främst en önskan om att man ville ha en mer synlig och närvarande polis samt att man ville att fokus skulle riktas mot droganvändandet bland unga.

Någon ny enkätundersökning har inte gjorts sedan dess, men vid samtal med medarbetare både inom kommunen och polisen samt av det som framkommit i samband med kontakt med allmänheten, så är det samma lägesbild. Fortsatt fokus på att minska droganvändningen bland unga samt en synlig och närvarande polis är det som man vill ha. Å i takt med en förändrad samhällsbild, så är det idag extra viktigt att utvecklingen av droger i samhället prioriteras och jobbas mot på bred front.

Trafik är också ett område som man önskar att kommunen och polisen jobbar med och det är då främst den störande trafiken inne i centrum på kvällar och helger som man upplever som ett problem.

Medborgarlöfte 2017

Under kommande två (2) år ska polisen och kommunen aktivt och tillsammans jobba för att motverka droganvändningen bland unga, fokusera på trygghetsskapande åtgärder i trafikmiljön och hos medborgarna i kommunen.

1. Polis och kommun lovar att tillsammans arbeta för att minska risken för unga att hamna i ett drogberoende.

2. Polis och kommun lovar att tillsammans arbeta med att öka känslan och upplevelsen av trygghet i Sunne kommun.

3. Polis och kommun lovar att tillsammans arbeta för trygghetsskapande åtgärder i trafikmiljön

Följande aktiviteter ska göras för att uppnå detta:

  • Fotpatrullering i centrum av Sunne/ ansvarig polisen

  • Besök utanför Sunne tätort hos handlare och företag i trygghetsskapande syfte/ ansvarig polisen

  • Insats mot ungdomar gällande ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak)/ ansvariga polisen och kommunen

  • Samverkan mellan polis/skola och socialtjänst gällande ungdomar i riskzonen/ ansvariga polisen och kommun

  • Trygghetsvandring ska genomföras och följas upp, beslutade åtgärder utförs/ ansvariga polisen och kommunen

  • Samverkan mellan polisen och kommunen gällande trafikmiljön/ ansvariga polisen och kommunen

Tidsram

Medborgarlöftet med dess aktiviteter pågår från och med tecknandet av medborgarlöftet och två år framåt.

Uppföljning

Medborgarlöftets resultat ska årligen följas upp i det Lokala rådet för trygghet genom en redovisning av vilka aktiviteter som gjorts mot medborgarlöftet.

Till toppen