Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Täby

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Medborgarlöften gäller från polis och kommun till medborgare. Utgångspunkten för dessa löften är ett polisiärt och ett kommunalt åtagande.

Lokala medborgarlöften utgår från genomförda medborgar-, medarbetar- och samverkansdialoger samt brottsstatistik där en gemensam lägesbild identifierats av polis och kommun.

Situationen idag

Vid medborgardialoger i kommunen  har medborgarna framförallt uttalat en önskan av:

  • En synlig polis.
  • Bättre belysning av otrygga platser.

Det här ska vi göra

  • Täby kommun ska polisen kontinuerligt genomföra rutinmässiga trygghetspatrulleringar på platser ”hotspots” som upplevs otrygga i kommunen. (I dagsläget gäller det Täby C och Gribbylunds C).
  • Täby kommun och polisen ska tillsammans med andra berörda aktörer genomföra trygghetsvandringar och  trygghetsmöten för att öka tryggheten i den offentliga miljön.
  • Täby kommun ska stödja och uppmuntra till nattvandring bland föräldrar och vuxna för att öka tryggheten samt förebygga våld och droger bland unga.

Förväntad effekt

Syftet med detta medborgarlöften är att tillgodose de önskemål medborgarna framfört i medborgardialogen kopplat till lägesbilden i kommunen.

Genom ovan beskriven åtgärd förväntas tryggheten att öka på platser som i medborgardialogen kallas för ”hot spots”.

Uppföljning

Arbetet med medborgarlöften utvärderas kontinuerligt och kommer att kommuniceras till medborgarna via bl a kommunens hemsida/sociala medier/lokal media.

Till toppen