Tanum – medborgarlöften

Medborgarlöftena är en del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Syftet med medborgarlöften är att genom en förtroendeskapande dialog med medborgarna få ökad kunskap om medborgarnas förväntningar på Polisen och Tanums kommun. Medborgarlöftena utgår från en kartläggning som lokalpolisområde Västra Fyrbodal tillsammans med Tanums kommun genomfört under 2018. Kartläggningen har baserats på medborgardialoger, Polisens medarbetardialog samt kunskap som Polisen och Tanums kommun har.

Medborgarlöftena ska bidra till ökad trygghet och minskad brottslighet.

Kartläggningen visade en önskan om ökad polisiär närvaro i kommunen och att trafikbrott, narkotikarelaterad brottslighet och båtmotorstölder är de tydligaste problemområdena i Tanums kommun.

Otrygga platser som nämnts i medborgardialogen är centrala Tanumshede, Höjden och centrala Grebbestad, kvälls- och nattetid.

Medborgarlöftena kommer löpa från juni 2018 – december 2019

Polisen och kommunen ska arbeta för en ökad trygghet i Tanums kommun genom följande åtgärder:

  • Polisen kommer öka sin närvaro i kommunen genom fler trafik- och personkontroller.
  • Polisen kommer att genomföra minst 2 (två) riktade insatser mot narkotika med syfte att minska nyrekrytering samt försvåra genomförandet av narkotikabrott som begås eller uppstår av och kring ungdomar.
  • Polisen kommer besöka fritidsgårdarna i kommunen för att förhindra narkotikabrott bland ungdomar.
  • Polisen kommer under våren 2018 bjuda in till en informationsträff om Båtsamverkan.

Målen med aktiviteterna i detta medborgarlöfte är att den upplevda tryggheten bland medborgarna i Tanums kommun ska öka och att förhindra nyrekrytering till missbruk. Medborgarlöftet ska även bidra till att förtroendet för polisen ska öka.

Uppföljning och utvärdering

Arbetet med medborgarlöftena kommer kontinuerligt att följas upp och utvärderas för att se om det har haft effekt.
Återkoppling och resultat av det arbete som bedrivs för att nå målen sker via polisens och kommunens webbplatser.

Medborgarlöftet följs gemensamt upp av kommunen och polisen innan årets utgång.

Kontakta oss gärna!

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten och minska brottsligheten i Tanum?
Välkommen att höra av dig till:

Sara Olsson, kommunpolis
010-56 521 92

Till toppen