Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Tanum

En gång i veckan kommer polisens mobila kontor att finnas på plats i Tanum. Inbrott, trafik och narkotika är andra områden där polisen lovar insatser under 2017.

Medborgarlöftena är en del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Syftet med medborgarlöften är att genom en förtroendeskapande dialog med medborgarna få ökad kunskap om medborgarnas förväntningar på polisen och Tanums kommun.

Medborgarlöftena utgår från en kartläggning som lokalpolisområde Västra Fyrbodal tillsammans med Tanums kommun genomfört under 2016. Kartläggningen har baserats på medborgardialoger, lokal trygghetsundersökning, polisens medarbetardialog samt kunskap som polisen och Tanums kommun har. Medborgarlöftena ska bidra till ökad trygghet och minskad brottslighet. Kartläggningen visade att inbrott, trafikbrott samt narkotikarelaterad brottslighet är de tydligaste problemområdena i Tanums kommun. Det visade sig också tydligt att det fanns en önskan om ökad polisiär närvaro i kommunen.     

Medborgarlöftena gäller januari 2017 – december 2017

Polisen och kommunen ska arbeta för en ökad trygghet i Tanums kommun genom följande åtgärder:  

  • Polisen ska utifrån lokal problem- och lägesbild genomföra riktade insatser mot narkotika.  
  • Polisen ska Hotspot-patrullera platser som utifrån lokal problem- och lägesbild upplevs som otrygga samt förebygga våld i offentlig miljö.  
  • Polisen ska genomföra kontroller av störande eller olaglig trafik samt allmänt trafikbeteende med fokus på de platser i kommunen som i medborgardialogerna särskilt utpekats som otrygga ur trafiksäkerhetssynpunkt.  
  • Mobila poliskontoret ska finnas på plats i Tanums kommun minst en dag i veckan.  
  • Kommunen och polisen ska i samverkan stärka arbetet med grannssamverkan och tryggare boende och att vid minst ett tillfälle bjuda in kommunens invånare till en informationsträff angående grannsamverkan och på så sätt uppmuntra att starta nya föreningar.  
  • Kommunen ska arbeta brottsförebyggande och stödja polisens arbete med kompetens och resurser  
  • Kommunen ska tillhandahålla platser där Mobila poliskontoret kan bedriva sin verksamhet.  
  • Kommunen ska tillhandahålla en god gatubelysning och renhållning inom Tanums kommun. 

Mål

Målen med aktiviteterna i medborgarlöftet är att stärka det brottsförebyggande arbetet, för att minska brottsligheten i Tanums kommun och öka tryggheten bland medborgarna. Medborgarlöftet ska även bidra till att förtroendet för polisen stärks.  

Uppföljning och utvärdering

Arbetet med medborgarlöftena kommer kontinuerligt att följas upp av Tanums kommun och Polismyndigheten och innan årets utgång ska en utvärdering ske för att se om effekt har nåtts.   Återkoppling och resultat av det arbete som bedrivs för att nå målen sker via polisens och kommunens webbplatser, på sociala medier samt via massmedia. 

Kontakta oss gärna!

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten och minska brottsligheten i Tanum?
Välkommen att höra av dig till:

Sara Olsson, kommunpolis
010-56 521 92

Till toppen