Tanum – medborgarlöften

Medborgarlöftena är en del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Syftet med medborgarlöften är att genom en förtroendeskapande dialog med medborgarna få ökad kunskap om medborgarnas förväntningar på Polisen och Tanums kommun. Medborgarlöftena baseras på den trygghetsundersökning som lokalpolisområde Västra Fyrbodal tillsammans med Tanums kommun genomfört under hösten 2019. Löftena baseras även på den kunskap som Polisen och Tanums kommun har. Medborgarlöftena ska bidra till ökad trygghet och minskad brottslighet.

Resultatet från trygghetsundersökningen visar en önskan om ökad polisiär närvaro i kommunen och att trafikbrott och narkotikarelaterad brottslighet är de tydligaste problemområdena i Tanums kommun. Det framförs också synpunkter på gatubelysningen samt gång- och cykelvägar.

Flest otrygga platser som pekas ut i medborgardialogen är i centrala Tanumshede men även andra tätorter omnämns. Otryggheten upplevs främst kvälls- och nattetid.

Medborgarlöftena gäller för perioden 1 januari 2020 - 31 december 2020.

Polisen och kommunen ska arbeta för en ökad trygghet i Tanums kommun genom följande åtgärder: 

Polisen ska öka synlighet av uniformerad polis i kommunen genom att:

 • Vid minst femtio (50) tillfällen genomföra trafikkontroller med betoning på nykterhet, säkerhet och hastighet runt om i kommunen.
 • Vid minst tio (10) tillfällen genomföra fotpatruller i kommunen.

Polisen kommer aktivt arbeta med att upptäcka, förhindra och begränsa narkotikabrott bland ungdomar genom att:

 • Genomföra minst två (2) insatser mot narkotika med syfte att begränsa narkotikabrott bland ungdomar.
 • Använda högstadiets och gymnasiets lokaler som träningslokaler för hund-sök i förebyggande syfte för att skapa förutsättningar för en drogfri skolmiljö.
 • Vid minst tio (10) tillfällen göra skol- och fritidsgårdsbesök för att förebygga narkotikabrott under och efter skoltid.

Polisen och kommunen kommer arbeta förebyggande gällande inbrott i bostad/fritidshus och båtmotorstölder genom att:

 • Vid minst två tillfällen per år (vår och höst) bjuda in kommunens invånare till en informationsträff angående Grannsamverkan och Båtsamverkan och på så sätt uppmuntra till att starta nya föreningar.

Kommunen ska arbeta för en ökad trygghet i Tanums kommun genom följande åtgärder:

 • Kommunen ska tillhandahålla platser där Mobila poliskontoret kan bedriva sin verksamhet.
 • Kommunen har påbörjat en utvärdering av belysning i Tanumshede med särskilt fokus på trygghet. Arbetet kommer att fortsätta i Grebbestad.
 • Trygghetsvandring ska genomföras i Hamburgsund tillsammans med eleverna från Hamburgsundskolan med fokus på barns inflytande kring trygghet i närmiljön.
 • Det förebyggande arbetet kring alkohol, narkotika och tobak (ANT) ska intensifieras i skolorna och fritidsgårdarna.
 • Antalet tillsyner enligt alkohollagen ska öka.

Uppföljning och utvärdering

Arbetet med medborgarlöftena kommer gemensamt att följas upp av kommunen och polisen efter ett år och utvärderas för att se om det har haft effekt. Återkoppling och resultat av det arbete som bedrivs för att nå målen sker via polisens och kommunens webbplatser.

Kontakta oss gärna!

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten och minska brottsligheten i Tanum?
Välkommen att höra av dig till:

Sara Olsson, kommunpolis
010-56 521 92