Töreboda – medborgarlöfte

Under 2020 kommer polisen att ha särskilt fokus på ungdomar i riskzon, platser där ungdomar möts och påverkade förare i trafiken.

Töreboda

Under 2020 kommer polisen och Töreboda kommun att särskilt fokusera på ungdomar i riskzon och påverkade förare i trafiken och därmed öka tryggheten och minska brottsligheten inom Töreboda kommun

Bakgrund

Medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun. Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område. Problemområdet är framtaget genom medborgardialog, medarbetardialog, erfarenheter, statistik, anmälda brott och framtagna överenskommelse mellan polis och kommunen.

Problembild

Trafik: Alkohol- och drogpåverkade förare i trafiken är det som oroar och skapar otrygghet i samhället. Höga hastigheter, påverkade och körkortslösa förare i undermåliga fordon är en bidragande orsak till allvarligt skadade och döda i trafiken. Kriminella som använder bil eller moped för att ta sig till och från brottsplatser.

Hög polisiär närvaro i specifika områden ökar träffprocenten gällande alkohol- och drogpåverkade förare i trafiken. En bieffekt är att också annan brottslighet uppdagas.

Narkotika: Med "ungdomar i riskzon" syftar vi på ungdomar som riskerar att t.ex. dras in i kriminella nätverk eller ett narkotikamissbruk. Det kan handla om ungdomar som umgås med kriminella människor eller vistas i miljöer där narkotika förekommer. Narkotika är ett ständigt närvarande problem i vårt samhälle, kostnaden i form av mänskligt lidande och för vård och behandlingar är enormt. Tidiga insatser underlättar och förkortar behandlingstiden och är väl investerade pengar. Attityder till droger har förändrats bland ungdomar de senaste åren. Man har blivit mer liberal och många unga inser inte vilka problem som drogerna medför. Internet har lett till en väsentlig ökning av tillgängligheten och en ökad tillgång och lägre priser riskerar leda till att fler unga hamnar i narkotikamissbruk.

Kommunen och polisen ska aktivt söka sig till platser där ungdomar samlas t.ex. resecentrum. Det är avgörande med en god samverkan. Fler goda krafter bland vuxna måste engageras och finnas i ungdomarnas närhet. Detta kan ske genom föreningslivet, föräldragrupper och nattvandrare.

Vårt löfte till dig

Under 2020 kommer polisen och Töreboda kommun att särskilt fokusera på ungdomar i riskzon och påverkade förare i trafiken och därmed öka tryggheten och minska brottsligheten inom Töreboda kommun.

Vi lovar att:

 • Genomföra riktade trafikövervakningsinsatser med fokus på påverkade förare, hastighet och trafikfarligt beteende på prioriterade platser (polisen).

 • Genomföra insatser och prioritera lagföring, att förhindra unga att hamna i kriminalitet eller missbruk (polisen).

 • Samarbetet inom skola, socialtjänst och polis ska fortsätta att fördjupas och utvecklas. Att genom samverkan förstärka arbetet med tidig upptäckt och förebyggande insatser.

 • Hjälpa de som själva söker hjälp för att ta sig ur kriminalitet och missbruk. Hjälpen kan t.ex. bestå i behandling mot alkohol/narkotika missbruk. Motiverande samtal och stöd i att komma vidare i självförsörjning (kommunen).

Uppföljning av medborgarlöftet 2019

Under 2019 lovade polisen att särskilt fokusera på ungdomar i riskzon och på platser där ungdomar möts och påverkade förare i trafiken.

Detta har polisen gjort:

 • Genomfört 70 trafikinsatser.
 • Rapporterat 47 förare som kört fordon utan gällande körkort.
 • Rapporterat 18 förare som kört påverkade av alkohol.
 • Rapporterat 16 förare som kört påverkad av droger.
 • Rapporterat 79 personer som anträffats påverkade av droger.
 • Utfört 17 trygghetsskapande besök i skolan och haft informationsträffar för elever, föräldrar och skolans personal.

Effekter av polisens arbete:

Antalet anmälda brott totalt sjunker i Töreboda kommun. Vissa brottstyper, t.ex. narkotika och trafik, har däremot ökat och det kan bero på att polisen har genomfört en rad insatser.

Invånarna uppger att de känns tryggare då anmälda brott minskar och att man jobbar mot just unga och påverkade i trafiken. Töreboda är tryggt.

Under 2020 fortsätter vi att fokusera på unga och deras situation, och arbetet med påverkade förare i trafiken och kriminellas påverkan på lokalsamhället.

Vi vill höra dina åsikter

Har du synpunkter, tips och idéer kring påverkade förare i trafiken eller problemet med situationen med droger bland unga är du välkommen att höra av dig till din lokala polis eller Töreboda kommun.

Följ med hur det går

Invånarna i Töreboda kan följa arbetet genom:

 • Medborgardialoger
 • www.polisen.se/Medborgarloftet
 • Facebook: Polisen östra Skaraborg
 • Mariestads kommuns hemsida

Kontakta oss

Helén Benjaminsen

Helén Benjaminsen
Kommunpolis i Töreboda
Telefon: 114 14
E-post: helen.benjaminsen@polisen.se

Säkerhetssamordnare
Töreboda kommun
Telefon: 0506-180 00
E-post: sakerhet@töreboda.se