Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Torsås

Medborgarlöfte 2017 i Torsås kommun.

INLEDNING

Dessa medborgarlöften är en bilaga till samverkansöverenskommelsen mellan lokalpolisområde Karlskrona och Torsås kommun för det kommande verksamhetsåret.

I samband med införande av en nationell polis, Polismyndigheten, har det varit målsättningen att arbeta med lokala problembilder samt att komma närmre medborgarna. Att den lokala polisen och Torsås kommun samverkar i olika frågor har sedan länge varit ett framgångsrikt arbetssätt. Denna samverkan kommer nu att vässas yterliggare genom att den lokala polisen och Torsås kommun gemensamt tar fram problembild och lovar åtgärder i form av medborgarlöften.

PROBLEMBILD

Polisen och Torsås kommun har gemensamt haft medborgardialoger med kommuninvånarna. Medborgardialogerna har varit utanför mataffärerna i Torsås, Gullabo, Bergkvara, Söderåkra samt vid Gullabo och Torsås marknad. Utefter medborgardialogerna, trygghetsmätning samt CAN :s rapport gällande drogvanor framkom det att buskörning av fordon samt att drogvanorna hos ungdomar var de största problemen i kommunen. Kommuninvånarna önskar även att polisen ska vara mer närvarande.

MEDBORGARLÖFTEN, VAD ÄR DET?

Medborgarlöften är en arbetsmetod som är en integrerad del av Polismyndighetens nya styrmodell. Medborgarlöften är en utveckling och förstärkning av nuvarande samverkansöverenskommelser mellan polis och kommun. Medborgarlöften handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område. Det beskriver vad polisen, kommunen och andra samarbetspartner lovar att åstadkomma tillsammans. Medborgarlöften fokuserar på sådant som de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra. Lokalpolisområde Karlskrona och Torsås kommun ska tillsammans ta fram medborgarlöften utifrån samverkansöverenskommelsen och kommunicera samt arbeta efter dessa under nästkommande överenskommelseperiod. Löftena skall vara skrivna på ett sådant sätt att de lätt går att följa upp samt enkelt för alla att förhålla sig till. Medborgarlöftena kan också förnyas utan att någon ny samverkansöverenskommelse är gjord.

EFFEKTER

De övergripande målen för de lokala medborgarlöftena är att öka medborgarnas trygghet genom att minska rädslan att utsättas för brott, öka trafiksäkerheten samt att ungas drogvanor ska förbättras. Medborgarnas förtroende för polisen ska öka, vilket också ska följas upp genom polisens trygghetsmätning.


MEDBORGARLÖFTEN

 1. Tobak-alkohol-droger-doping bland ungdomar
  Användandet av förbjudna preparat och andra olämpliga ämnen ska minska. Förutom betydande hälsorisker så finns det ett statistiskt säkerställt samband mellan intag av ovanstående substanser och ökad brottslighet såsom våld, trafikförseelser och skadegörelse.

  Polisen
  - Samverka med kommunens alkohol/tobakshandläggare vid tillsyn i butiker och krogmiljö.
  - Delta vid informationstillfällen mot målgrupp ungdom/förälder.
  - Lagföring och spaning i adekvat miljö t.ex. tillämpning av Kronobergsmodellen.
  - Utveckla informationskedjorna för snabbare handläggning i dessa ärenden.
  - Verka för att utveckla SMADIT.

  Torsås kommun
  - Samverka med polisen vid alkohol/tobaks tillsyn.
  - Genomföra informationstillfällen mot målgrupp ungdom/föräldrar.
  - Verka för att alternativa drogfria arrangemang genomförs.
  - Verka för att utveckla SMADIT.
 2. Trafik i centrum
  Trafiken genom Torsås är stundtals intensiv med allt från tunga fordon till gångtrafikanter. Parkeringsdisciplin, hastighetsanpassning och allmänt trafikvett efterföljs allt som oftast inte. Buskörning med bilar, A-traktorer, motorcyklar och mopeder förekommer frekvent. Detta tillsammans skapar irritation, oroskänsla och kan även utgöra en hotbild mot personer och egendom.

  Polisen
  - Tillsyn och kontroll samt lagföring i adekvat trafikmiljö.
  - Information gällande trafikvett.
  - Särskild tillsyn och lagföring av buskörande fordonsförare.

  Torsås kommun
  - Aktiv trafikplanering för att bidra till säker trafikmiljö.
  - Undersöka och konsekvensanalysera trafikmiljön och dess problem i Torsås.
 3. Oro att utsättas för brott
  I 2016 års trygghetsmätning kan man tolka in att boenden i Torsås kommun upplever en ökad otrygghet. Mer i detalj är man mer otrygg avseende inbrott i bostad och förråd samt för att vistas ute ensam. Det går inte att härleda denna ökade otrygghet i en ökad brottsstatistik för dessa olika områden. Men, det är viktigt att möta och mota denna upplevda otrygghet hos boenden i Torsås.

  Polisen
  - Återkommande trygghetsvandringar.
  - Frekvent närvaro inom kommunen.
  - Delta och bidra i arbetet med att stimulera grannsamverkan.

  Torsås kommun
  - Återkommande trygghetsvandringar.
  - Stimulera grannsamverkan.


Torsås den 4 april 2017

Magnus Bergman                                      Henrik Nilsson Bokor
Chef lokalpolisområde                                Kommunstyrelsens ordförande

Dokument

Till toppen