Torsby – medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Situationen idag

Vid en enkätundersökning som gjordes 2014, så hade man i Torsby kommun en önskan om att polisen och kommunen skulle fokuserar mer på droganvändningen bland unga. Någon ny enkätundersökning har inte gjorts, men av de röster som hörts från allmänheten i olika sammanhang samt från medarbetare inom polisen och kommunen, så framkommer att det fortsatt är fokus på droganvändningen bland unga som man vill jobba med. Ungdomar som befinner sig riskzonen är en viktig målgrupp att fånga upp och desto tidigare det sker desto bättre. Enligt ELSA-undersökningen, som är en sammanställning av elevernas hälsa och som görs varje läsår på gymnasieelever i åk 1 samt landstingets drogvaneundersökning bland elever i åk 9 samt åk 2 på gymnasiet, så visar den på att andelen barn och unga som druckit alkohol, använt narkotika eller röker dagligen har minskat. Dock visar undersökningen att cannabis användandet är på uppgång. Genom att kommunen tillsammans med polisen jobbar aktivt och på bred front lägger fokus på ANDT- och brottsförebyggande arbetet, så hoppas vi på att andelen unga som ska hamna i ett missbruk ska minska.

Allmänheten och medarbetarna inom polisen och kommunen har även gett uttryck för att trafik är något som orsakar problem och då i form av bla störande trafik i centrum, (framförallt helgkvällar och nattetid) och höga hastigheter förbi skolor och daghem.

Medborgarlöfte 2017

Polisen och Torsby kommun ska gemensamt fortsätta att arbeta för att motverka droganvändningen bland unga samt jobba aktivt med trygghetsskapande åtgärder i trafikmiljön.

Följande aktiviteter ska göras för att uppnå detta:

  • ANDT-förebyggande arbete (bla Tobaksfri duo, föräldramöten, informationsspridning) / ansvariga polisen och kommunen

  • Erbjuda ANDT-främjande och förebyggande ungdomsarrangemang så som Vargnatta, 9:ans skolavslutningar, sommarläger/ ansvarig kommunen.

  • Polisen/socialen/skolan ska ha ett nära samarbete gällande ungdomar i riskzonen/ ansvariga polisen och kommunen

  • Införa policy i samtliga skolor om att förebyggande sök med polishundar kan förekomma i skolans lokaler./ ansvariga polisen och kommunen

  • Insatser mot ANDT-relaterad brottslighet/ ansvarig polisen

Planereade aktiviteter gällande trafikmiljön:

  • Riktade och spontana trafikontroller (beteende-, hastighet- och alkohol/drog-) ska ske på lämpliga ställen och vid lämpliga tillfällen/ ansvarig polisen

  • Nära samarbete mellan polisen och tekniska avdelningen gällande trafikmiljön i Torsby kommun/ ansvariga polisen och kommunen

Tidsram

Medborgarlöftet och dess aktiviteter pågår under två (2) år framåt från det att de tecknas.

Uppföljning

Medborgarlöftets resultat följs årligen upp genom en redovisning av antalet genomförda aktiviteter som presenteras i genomförandeplanen gällande ANDT- och brottsförebyggande arbete. En sammanställning i form av en verksamhetsrapport kommer även skrivas och dessa dokument kommer sedan ligga ute på Torsby kommuns hemsida så allmänheten kan ta del av dessa.

Till toppen