JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Torsby kommun

Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Situationen idag
Polisen och Torsby Kommun tecknade Medborgarlöften redan under våren 2015 då lokalpolisområde Torsby ingick i ett projekt med framtagande av medborgarlöften. De medborgarlöften som då tecknades var ganska ”allmänna” men har nu förfinats och konkretiserats för att på ett lättare sätt kunna utvärderas.

Vid den enkätundersökning som gjordes under projektet, så har man i Torsby kommun en önskan om att polisen och kommunen fokuserar mer på droganvändningen bland unga. Ungdomar som är i riskzonen är viktiga att fånga upp och desto tidigare det sker desto bättre.  Färska undersökningar visar att alkoholkonsumtionen bland skolungdomar i Sverige minskar och glädjande nog gäller detta också Torsby kommun. Genom att ytterligare utveckla samarbetet mellan polis och kommun i det ANDT- och brottsförebyggande arbetet så hoppas vi att denna positiva utveckling ska fortsätta.

Allmänheten har även gett uttryck för att trafiksituationen i Torsby tätort är ett problem. Det körs fort och hänsynslöst på framförallt helgkvällar och nattetid. Det förekommer då även störande ljud i form av att man rusar fordon och spelar hög musik. Under dagtid på vardagar så är hastigheten även hög förbi skolor och daghem.

Medborgarlöfte 2016
Polisen och Torsby kommun ska gemensamt arbeta för att motverka droganvändningen bland unga och se över trafiksituationen i Torsby tätort.


Följande aktiviteter ska göras för att uppnå detta:
• Tobaksförebyggande arbete (Tobaksfri duo, rökfria skolgårdar m.m)/ ansvarig Kommunen.
• Aktivt arbeta mot alkohol, droger och doping/ ansvariga Kommunen och Polisen
• Erbjuda ANDT-främjande och förebyggande ungdomsarrangemang så som Vargnatta, 9:ans skolavslutningar, sommarläger/ ansvarig Kommunen.
• Polisen och socialen ska ha ett nära samarbete gällande ungdomar i riskzonen/ ansvariga Polisen och Kommunen
• En drogpolicy för skolan ska upprättas under året/ ansvarig Kommunen
• Under rallycrossen i Höljes ska socialen och polisen ha ett nära samarbete mot ungdomar/ ansvariga Kommunen och Polisen

Planereade aktiviteter gällande trafiksituationen:
• Trafikontroller (beteende-, hastighet- och alkohol/drog-) ska ske på lämpliga ställen och vid lämpliga tillfällen/ ansvarig Polisen
• Översyn och förbättring av trafikmiljön i Torsby tätort/ ansvarig Polis och Kommun


Uppföljning
Medborgarlöftets resultat ska följas upp genom en redovisning av antalet genomförda aktiviteter.

Redovisningen dokumenteras i en årsrapport som kommunen skriver och som allmänheten kan ta del av.

Torsby kommun

Till toppen