Trelleborg – medborgarlöften

Medborgarlöftena i Trelleborg skrevs på inför 2017, men gäller fortlöpande tills nya löften tas fram. Löftena fokuserar på området runt Resecentrum.

Inledning
Centrala Trelleborg har genomgått stora förändringar de senaste åren. I december 2015 startade Pågatågstrafiken på Trelleborgsbanan. Samtidigt flyttades lokal och regional busstrafik till nya Resecentrum vid Centralstationen. Det betyder att människor förflyttar sig, uppehåller sig och trafikerar centrumkvarteren på ett nytt sätt. Samtidigt har tidigare välbesökta områden i centrum blivit betydligt mindre frekventerade.

Problembild
Erfarenhetsmässigt vet man att resecentrum och järnvägsstationer ofta blir platser där andra än resenärer uppehåller sig. Värme, fritt wifi och sittplatser attraherar. Detta kan leda till störningar av olika slag som motverkar bilden av Resecentrum som en trygg och levande mötesplats.

Inför trafikstarten 2015 genomfördes en rad medborgardialoger i Trelleborg. Syftet var att få en uppfattning om medborgarnas förväntningar och uppfattning om hur Resecentrum och vägarna till och från ska upplevas som en trygg och säker plats.

I dialogen framkom en rad önskemål – fler och synligare poliser, motverka gängbildning, ingen uppehållsplats för missbrukare. Vidare fanns önskemål om väktare, bra belysning och kameraövervakning.

Erfarenheterna från första året med Resecentrum i Trelleborg vittnar om skadegörelse, att stationen fungerar som värmestuga och uppehållsplats för ungdomar. En rad åtgärder har vidtagits, men problemen kvarstår till en del.
Medborgarlöften i Trelleborg 2017

Polisen och kommunen lovar: 

  • Hög polisiär närvaro, synlighet och tillgänglighet
  • Att genomföra minst 3 polisiära insatser riktade mot narkotika
  • Att genomföra minst 2 trafikkontroller
  • Kontinuerlig samverkan mellan polisen, kommunen och väktare/ordningsvakter i syfte att motverka drogproblematik, stölder och andra ordningsstörningar
  • Att genomföra minst 2 trygghetsvandringar

Uppföljning
Uppföljning av medborgarlöftet sker vid årsskiftet 2017/2018.

Dokument