Trollhättan – medborgarlöften

Trollhättan

Bild: Lars Hedelin

Medborgarlöfte är en ny modell som syftar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i en kommun.

Metoden går ut på att öka lokalsamhällets inflytande i trygghetsarbetet och ska ses som ett komplement till den lokala samverkansöverenskommelse som idag finns mellan Polisen och Trollhättans Stad. Medborgarlöftet bygger på en dialog med medborgarna och fokuserar på vad de som bor, verkar eller vistas i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöftets införande som arbetsmetod i lokalpolisområde Östra Fyrbodal har även förankrats bland medarbetarna genom åsiktsinhämtning och information. Som medborgare betraktas de som bor, verkar eller vistas inom området eller kommunen.

Vad säger medborgarna?

I olika medborgardialoger som genomförts i Trollhättan har synpunkter inhämtats. Bl.a. har under året systematiska trygghetsronder genomförts i stadsdelarna Lextorp och Kronogården. I samband med en webbaserad medborgarenkät kring Trygghet och prioriterade områden, har personal från Polis och Trollhättans Stad mött medborgare i stadsdelarna Stavre, Strömslund, Sjuntorp och Väne Åsaka. Medborgarenkäten besvarades totalt av 447 personer från olika delar av staden.

Upplevd otrygghet

Den gemensamma upplevelsen är att det finns platser där medborgare känner sig otrygga. Det visar sig även att det är fler kvinnor än män som upplever en känsla av otrygghet.

Otrygga tider

Det visade sig vidare att de flesta upplever ökad otrygghet när det är mörkt ute d.v.s. under kvällar och nätter och ibland tidig morgon.

Prioriterade områden

Vid den under 2018 genomförda webbaserade medborgarenkäten framkom att de områden som flest kommuninvånare ville prioritera gällande trygghet, var våld utomhus, narkotika, sexuellt ofredande och mängdbrott.

Löftet

Utifrån resultatet av medborgardialoger lovar Trollhättans Stad och Polisen att under 2019 arbeta för att öka den upplevda tryggheten inom kommunen under de tidpunkter på dygnet som angetts ovan. Utifrån de prioriterade områden som lyftes fram kommer sexuellt våld att fortsätta vara i fokus för det gemensamma utvecklingsarbetet i Trollhättans trygghetsgrupp även under 2019. Detta arbete påbörjades redan under 2017 och har i olika former pågått sedan dess. Det är också en angelägen uppgift för båda parter att sprida information och kunskap och en mer objektiv bild av t ex kriminalitet. Idag förekommer många felaktiga föreställningar och uppfattningar om situationen i andra bostadsområden, något som med hjälp av underbyggda fakta kan komma att nyanseras något.

Under 2019 lovar Polisen och Trollhättans Stad att genomföra följande aktiviteter:

 • Polisens ingripandeverksamhet prioriterar under sin ordinarie verksamhetstid, narkotikabrott och våldsbrott.
  Omfattning: Löpande.
  Ansvarig: Gruppchef.
  Uppföljning: Lokalpolisområde Östra Fyrbodal.
  Utvärdering: Kommunpolis.
 • Trygghetsronder i Sjuntorp och Halvorstorp/Stavre/Sandhem.
  Omfattning: 2 stycken under 2019.
  Ansvarig: Folkhälsohandläggare.
  Uppföljning: Trollhättans stad.
  Utvärdering: Trollhättans stad, trygghetsgruppen.
 • Trollhättans trygghetsgrupp prioriterar fortsatt att samverka kring området sexuellt våld.
  Omfattning: Under 2019.
  Ansvarig: Folkhälsostrateg.
  Uppföljning: Trollhättans stad.
  Utvärdering: Trollhättans stad, trygghetsgruppen.

Uppföljning

Aktiviteterna i medborgarlöftet följs upp och rapporteras till styrgruppen bestående av Kommunstyrelsens presidium, stadsdirektören och lokalpolisområdeschef i östra Fyrbodal senast första kvartalet 2020.

 

Kontakt:

Jack Lennartsson, kommunpolis i Trollhättan, telefon 010-565 26 70

Till toppen