Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Trollhättan 2018

Trollhättan

Fotograf Lars Hedelin.

Medborgarlöfte är en ny modell som syftar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i en kommun.

Metoden går ut på att öka lokalsamhällets inflytande i trygghetsarbetet och ska ses som ett komplement till den lokala samverkansöverenskommelse som idag finns mellan polisen och Trollhättans Stad. Medborgarlöftet bygger på en dialog med medborgarna och fokuserar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöftets införande som arbetsmetod i lokalpolisområde Östra Fyrbodal har även förankrats bland medarbetarna genom åsiktsinhämtning och information.

Vad säger invånarna?


I olika medborgardialoger som genomförts i Trollhättan har synpunkter från invånarna inhämtats. Bl a har under året Systematiska Trygghetsronder genomförts i stadsdelarna Sylte, Hjortmossen och Centrum.

Upplevd otrygghet

Den gemensamma upplevelsen är att det finns platser där människor bor och vistas där de känner sig otrygga. Det visar sig även att det är fler kvinnor än män som upplever en känsla av otrygghet.

Otrygga tider

Det visade sig vidare att de flesta upplever ökad otrygghet när det är mörkt ute. Kvällar och nätter och ibland tidig morgon kom fram i svaren men det finns även en ökad känsla av otrygghet när färre människor vistas ute.

Prioriterade områden

Vid den under 2016 genomförda webbaserade medborgarundersökningen framkom att de områden som flest kommuninvånare lyfte fram som prioriterade gällande trygghet, var våld utomhus och sexuellt våld. Inför 2017 lyftes därför dessa områden fram och olika insatser har påbörjats, vilka planeras fortsätt även under 2018.

Löftet


Utifrån resultatet av tidigare medborgardialoger och erfarenhetsinhämtningen från polisens medarbetare som genomförts under 2016 och 2017 lovar Trollhättans Stad och polisen att under 2018 arbeta för att öka den upplevda tryggheten inom kommunen enligt de tidpunkter på dygnet som angetts ovan. . Utifrån de prioriterade områden som lyftes fram kommer fokus för 2018 års gemensamma utvecklingsarbete i Trollhättans trygghetsgrupp vara sexuellt våld.

Under 2018 lovar polisen och Trollhättans Stad att genomföra följande aktiviteter:

Aktiviteter 2018 Om-
fattning
Ansvarig Upp-
följning
Ut-
värdering
 Ingripande-verksamheten kommer under sin ordinarie verksamhets-tid prioritera narkotikabrott Löpande Grupp-
chef
Lokalpolis
område
Östra Fyrbodal 
Kommun
polis 
 Ökad polisiär närvaro och synlighet på valda platser  Löpande Kommun
polis
Lokalpolis
område
Östra Fyrbodal
Lokalpolis
område
Östra
Fyrbodal 
Trygghets-ronder i Kronogården och Lextorp 2 st
under 2018
Folkhälso
hand
läggare
Trollhättans
Stad  
Trollhättans
Stad
Trygghets-
gruppen

Trollhättans trygghets-grupp prioriterar fortsatt att samverka kring området sexuellt våld

Under
2018

Folk
hälso
strateg 

Trollhättans
stad 
Trollhättans
stad
Trygghets
gruppen 

Uppföljning

Aktiviteterna i medborgarlöftet följs upp och rapporteras till styrgruppen bestående av Kommunstyrelsens presidium, stadsdirektören och lokalpolisområdeschef i östra Fyrbodal senast december 2018. 
 

Kontakt:

Jack Lennartsson, kommunpolis i Trollhättan, telefon 010-565 26 70

Till toppen