Trollhättan – medborgarlöften

Trollhättan

Bild: Lars Hedelin

Tyck till om tryggheten i Trollhättan

2020-09-28
I dag öppnar polisen länken till trygghetsundersökningen, vilket innebär att du som bor i Trollhättan kan göra din röst hörd för att skapa en tryggare stad.
Länk till enkäten

Medborgarlöfte i Trollhättan 2020

Medborgarlöfte är en modell som syftar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i en kommun. Metoden går ut på att öka lokalsamhällets inflytande i trygghetsarbetet och ska ses som ett komplement till den lokala samverkansöverenskommelse som idag finns mellan Polisen och Trollhättans Stad. Medborgarlöftet bygger på en dialog med medborgarna och fokuserar på vad de som bor, verkar eller vistas i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra. Som medborgare betraktas de som bor, verkar eller vistas inom området eller kommunen. Medborgarlöftets införande som arbetsmetod i lokalpolisområde östra Fyrbodal har även förankrats bland medarbetarna genom åsiktsinhämtning och information.

Vad säger medborgarna?

I samband med framtagandet av nytt medborgarlöfte har allmänheten inbjudits att lämna synpunkter i en webbaserad medborgarenkät, även marknadsförd via Facebook samt vid ett dialogtillfälle i centrala staden. Vid de systematiska trygghetsronderna ges tillfälle för de som bor, verkar och vistas i stadsdelen att lämna synpunkter kring tryggheten i området. Under 2019 har Halvorstorp/Sandhem/Stavre och Sjuntorp varit föremål för dessa ronder. Grannsamverkansområden, trygghetsvandrare och de kommunala råden har även inbjudits att delta i enkäten.

Medborgarenkäten besvarades av 1417 personer.

Säkerhet - risk - trygghet

Säkerhet definieras som den faktiska risken att utsättas för brott och ordningsstörningar, medan tryggheten är individens upplevelse av säkerheten/risken. Den gemensamma upplevelsen är att det finns platser där medborgare känner sig otrygga. Det visar sig även att det är fler kvinnor än män som upplever en känsla av otrygghet.

Otrygga tider

Det visade sig vidare att de flesta upplever ökad otrygghet när det är mörkt ute d.v.s. under kvällar och nätter och ibland tidig morgon. 

Prioriterade områden

Vid den under 2019 genomförda webbaserade medborgarenkäten framkom att de områden som flest kommuninvånare ville prioritera gällande trygghet, var tillgänglighet (journummer, stöd o hjälp och polisiär närvaro), våld utomhus, organiserad brottslighet, mängdbrott (stöld/inbrott/skadegörelse) och narkotika/dopning.

Löftet

Utifrån resultatet av medborgardialoger lovar Trollhättans Stad och Polisen att under 2020 arbeta för att öka säkerheten och tryggheten inom kommunen, utifrån de
prioriterade områden som lyftes fram. Det är också en angelägen uppgift för båda parter att sprida information och kunskap och en mer objektiv bild av t ex kriminalitet. Idag förekommer många felaktiga föreställningar och uppfattningar om situationen i andra bostadsområden, något som med hjälp av underbyggda fakta kan komma att nyanseras något.

Under 2020 lovar Polisen och Trollhättans Stad att arbeta utifrån följande inriktningar:

 • Polisen ökar antalet redovisade mängdbrottsutredningar till åklagare jämfört med föregående år.
  Omfattning: Löpande
  Ansvarig: Gruppchef
  Uppföljning: Lokalpolisområde Östra Fyrbodal
  Utvärdering: Kommunpolis
 • Genom ökad polisiär närvaro och synlighet minska antalet anmälningar gällande våld i offentlig miljö.
  Omfattning: Löpande
  Ansvarig: Gruppchef
  Uppföljning: Lokalpolisområde Östra Fyrbodal
  Utvärdering: Kommunpolis
 • Trygghetsronder genomförs i två geografiska områden. Även barn och unga deltar i ronderna.
  Omfattning: 2 stycken under 2020.
  Ansvarig: Hållbarhetsstrateg.
  Uppföljning: Trollhättans stad.
  Utvärdering: Trollhättans stad,Trygghetsgruppen/Lokala BRÅ.
 • Trollhättans Stad har för avsikt att öka tillgängligheten för invånarna genom inrättande av ett kontaktcenter, arbetet pågår under hela 2020.
   
  Omfattning: I drift under 2021.
  Ansvarig: Stadsdirektören.
  Uppföljning: Trollhättans stad.
  Utvärdering: Trollhättans stad, kommunstyrelsens förvaltning.

Uppföljning

Inriktningarna i medborgarlöftet följs upp och rapporteras till styrgruppen (eller motsvarande) bestående av Kommunstyrelsens presidium, stadsdirektören och lokalpolisområdeschef i östra Fyrbodal senast första kvartalet 2021.

Kontakt:

Jack Lennartsson, kommunpolis i Trollhättan, telefon 010-565 26 70