Tyresö – medborgarlöften

Tyresö kommun och polisen ökar sin närvaro och genomför aktiviteter på dessa platser under 2017.

Samverkan mellan polis och kommun är en förutsättning för att arbeta effektivt med trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Medborgarlöftet är en utveckling av Tyresö kommun och polisens samverkansöverenskommelser. Medborgarlöftet handlar om konkreta aktiviteter som Tyresö kommun och polisen tillsammans kommit överens om för at öka tryggheten och minska brottsligheten.Dessa löften utgår ifrån resultatet från en områdesundersökning, medborgardialoger, medarbetardialoger och Tyresö kommuns e-tjänstportal för synpunkter. Kommuninvånarna har tillfrågats om var de upplevt otrygghet och vilka brott som uppfattas som vanligast.

Löftet
Under 2017 lovar Tyresö kommun och polisen att arbeta för att öka den upplevda tryggheten på utpekade platser som knutpunkter, trafikmiljöer och mörka platser. Detta ska göras genom de aktiviteter som redovisas under nedan rubriker.

  • Knutpunkter
    Tre olika knutpunkter har framkommit som särskilt utsatta platser av medborgarna. Dessa är Tyresö centrum, Alléplan och Granängsringen/torget. Dessa knutpunkter upplevs av många kommuninvånare som otrygga att vistas på, främst under kvälls- och nattetid. Gemensamt för platserna är att de är knutpunkter för kollektivtrafik samt platser med stor genomströmning. Här finns även majoriteten av nöjesliv, vilket medför att fler påverkade personer rör sig i och omkring dessa områden. det är även samlingsplatser för många ungdomar.
Aktivitet Omfattning Ansvarig Uppföljning
Ungdomsverkstaden: öka ungdomsinflytande VT 2017 Tyresö kommun Lokala Brå
Alléplan: ökad polisiär närvaro för att stävja trafik- och ordningsstörningar 4 tillfällen Polisen Lokala Brå
Tyresö centrum: polisen ska öka närvaron vid busstorget samt åka med bussar 4 tillfällen Polisen Lokala Brå
Granängsringen: ökad polisiär närvaro på torget med mobilt poliskontor 4 tillfällen Polisen Lokala Brå

 

  • Trafik
    Trafiksituationen i Tyresö är en annan viktig fråga som berör många kommuninvånare, då den kan upplevas som otrygg och störande. Tyresö kommun och polisen vill tillsammans skapa åtgärder för att förbättra trafikmiljön och minska de upplevda ordningsstörningarna till följd av trafik.
Aktivitet Omfattning Ansvarig Uppföljning
Trafikövervakning utifrån medborgarnas synpunkter (e-tjänstportal) 8 stycken Polisen Lokala Brå
Genomföra riktade informationskampanjer i samverkan med polisen Regelbundet Tyresö kommun Lokala Brå
Riktade mopedkontroller 2 ggr VT/HT Polisen Lokala brå

 

  • Otrygga platser
    I kartläggningen har det framkommit att exempelvis avsaknad av belysning, skadegörelse och bristande skötsel på allmänna planteringar skapar otrygghet. Tyresö kommun vill därför, utifrån genomför kartläggning och inkomna ärenden i e-tjänstportalen, genomföra insatser på utpekade platser.
Aktivitet Omfattning Ansvarig Uppföljning
Översyn av inkomna synpunkter av ljus och skötsel Regelbundet Tyresö kommun Lokala brå